Platforma zakupowa

Informacja o transakcjach na akcjach spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 30 października 2013 roku następujących zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi:

  1. zawiadomienie dotyczące nabycia przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki 245 akcji PKP CARGO po cenie 68 zł za każdą akcję,
  2. zawiadomienie dotyczące nabycia przez Prokurenta Spółki 245 akcji PKP CARGO po cenie 68 zł za każdą akcję,
  3. zawiadomienie dotyczące nabycia przez osobę blisko związaną z Prokurentem Spółki 175 akcji PKP CARGO po cenie 68 zł za każdą akcję.

We wszystkich zawiadomieniach poinformowano, iż do transakcji kupna doszło w wyniku oferty publicznej prowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2013 roku.

Osoby, które przesłały w/w zawiadomienia nie wyraziły zgody na ujawnienie danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych