Platforma zakupowa

Informacja o rozpoczęciu przez PKP S.A. sprzedaży akcji PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku został poinformowany przez Polskie Koleje Państwowe S.A. („PKP S.A.”) o rozpoczęciu sprzedaży przez PKP S.A. nie więcej niż 7.627.650 akcji Spółki w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu (ang. accelerated bookbuilding – ABB). Rolę Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu w procesie ABB pełnią Morgan Stanley & Co. International plc, PKO BP S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Société Générale Corporate & Investment Banking.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

Informacja z PKP S.A. zawiera następujące zastrzeżenia prawne:

Powyższa informacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa powyżej nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane lub podlegały będą zwolnieniu z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. US Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). PKP S.A. nie zamierza rejestrować żadnej części oferty powyższych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie zamierza realizować oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Sprzedaż akcji skierowana jest wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) („QIB”), a więc akceptując otrzymanie niniejszego komunikatu potwierdzają Państwo, że posiadają Państwo status QIB. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym zastrzeżeniu mogą być sprzedawane wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki na mocy zwolnienia z obowiązku rejestracji wynikającego z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych wyłącznie na rzecz ograniczonej liczby QIB (zgodnie z definicją w Przepisie 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) oraz w niektórych innych krajach wyłącznie na rzecz upoważnionych zawodowych inwestorów instytucjonalnych. Papiery wartościowe są „zastrzeżonymi papierami wartościowymi” zgodnie z definicją w Przepisie 144A wynikającym z przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a jakikolwiek przydział zostanie dokonany wyłącznie na podstawie pisma (ang. representation letter) sporządzonego przez kupującego.

Dystrybucja w Kanadzie na rzecz Akredytowanych Inwestorów w prowincjach Ontario oraz Quebec, wyłącznie na rachunki stanowiące także dozwolonych klientów.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady lub Japonii.

Publikacja niniejszej informacji nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i nie stanowi kampanii promocyjnej w znaczeniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy raport oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat i przestrzegać takich ograniczeń, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego komunikatu żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Sprzedaż akcji skierowana jest wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy są „kwalifikowanymi inwestorami” w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy Prospektowej. Ponadto, w Wielkiej Brytanii, niniejszy komunikat podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Zarządzenie”) oraz (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać przestawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane „uprawnionymi adresatami”). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych adresatów w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Geograficznego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. Morgan Stanley & Co. International plc, PKO BP S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO BP w Warszawie, Société Générale lub PKP S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez Morgan Stanley & Co. International plc, PKO BP S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO BP w Warszawie, Société Générale lub PKP S.A.

Morgan Stanley & Co. International plc, PKO BP S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO BP w Warszawie, Société Générale działają jedynie w imieniu PKP S.A. w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza PKP S.A. w związku ze świadczeniem usług lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Morgan Stanley & Co. International plc, PKO BP S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO BP w Warszawie and Société Générale mogą również wziąć udział w ofercie po stronie kupujących.