Platforma zakupowa

Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego statutu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Tekst jednolity zawiera zmiany Statutu wynikające z zarejestrowania w dniu 25 kwietnia 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy. Statut Spółki został zmieniony w następującym zakresie:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.166.900.750 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

  1. 43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda; oraz
  2. 15 (słownie: piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.”

Nowe brzmienie §6 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.239.345.850 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

  1. 43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;
  2. 15 (słownie: piętnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;
  3. 1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje zwykłe imienne serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda.”

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).