Platforma zakupowa

Informacja na temat ujęcia w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru kolejowego należącego do Grupy AWT

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w ramach prowadzonych procesów optymalizacyjnych w Grupie AWT, przeprowadzona została analiza, w wyniku której zidentyfikowano zbędne składniki taboru kolejowego. Zgodnie z Polityką Rachunkowości PKP CARGO, oszacowana została wartość przepływów pieniężnych możliwa do uzyskania w wyniku zbycia powyższych aktywów.

Zarząd Spółki, po przeprowadzeniu ww. analizy oraz uwzględniając efekty procesów optymalizacyjnych, podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru kolejowego w kwocie 18,1 mln zł. Wpływ rozpoznanego odpisu na skonsolidowany zysk netto z uwzględnieniem efektu podatku odroczonego wynosi 14,6 mln zł.

Dokonany odpis ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy PKP CARGO.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 r., którego publikacja planowana jest na 28 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR