Platforma zakupowa

Doręczenie oświadczenia o odstąpieniu

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r., PKP CARGO oraz spółka zależna PKP CARGOTABOR USŁUGI sp. z o.o. („PKP CU”) doręczyły PKN Orlen S.A. oraz Euronaft Trzebinia sp. z o.o. („Euronaft”) oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia od:

– warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży 40.796 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 40.796.000 zł, stanowiących ok. 99,85% udziałów w kapitale zakładowym Orlen KolTrans sp. z o.o. zawartej pomiędzy PKN Orlen S.A.,PKP CARGO oraz PKP CU („Umowa Sprzedaży KolTrans”), oraz

– warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft , w ramach której Euronaft świadczy usługi transportu kolejowego, usługi obsługi bocznic kolejowych oraz usługi robót torowych i usługi naprawy taboru szynowego zawartej pomiędzy Euronaft oraz PKP CARGO („Umowa Sprzedaży ZCP Euronaft”).

Tym samym Umowa Sprzedaży KolTrans oraz Umowa Sprzedaży ZCP Euronaft uległy rozwiązaniu ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).