Platforma zakupowa

Autopoprawka Zarządu do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29.06.2020 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2020 r. z dnia 3 czerwca 2020 r. w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. na dzień 29 czerwca 2020 r., Zarząd PKP CARGO S.A. niniejszym informuje o wprowadzeniu, w formie autopoprawki, zmiany do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” został skorygowany wyłącznie w związku z omyłką pisarską w zakresie przywołanej w preambule projektu uchwały ustawy, t.j.:

Było:
„Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z art. 90d ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:”

Jest:

„Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z art. 90d ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:”.

Dalsza treść projektu uchwały oraz jej załącznik pozostają bez zmian.

Jako załącznik do niniejszego raportu przekazujemy pełną treść poprawionego projektu uchwały oraz formularz do głosowania uwzględniający autopoprawkę.

Podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).