Platforma zakupowa

Aktualizacja informacji o zasięgu kroczącego strajku generalnego w PKP CARGO S.A

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2015 z dnia grudnia 2015 r. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 14 grudnia 2015 r. kolejnych zawiadomień od działających w Spółce pracodawców w przedmiocie rozpoczęcia w dniu 18 grudnia 2015 r. akcji strajkowej w następujących Zakładach Spółki:

1) Zakład Dolnośląski o godz. 11.00,
2) Zakład Centralny o godz. 12.00,

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż ww. zawiadomienia wpłynęły do Spółki z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).