Platforma zakupowa

Spełnienie się pierwszego z warunków zawieszających przewidzianych w umowie nabycia 99,85 proc. udziałów w Orlen KolTrans

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Emitent”, „PKP CARGO”) niniejszym informuje, że w dniu 4 stycznia 2016 r. spółka zależna Emitenta – PKP Cargotabor Usługi sp. z o.o. („PKP CU”) otrzymała zawiadomienie od PKN ORLEN S.A. („PKN Orlen”) o spełnieniu się pierwszego z warunków zawieszających określonych w warunkowej zobowiązującej umowie sprzedaży 40.796 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 40.796.000 zł, stanowiących ok. 99,85% udziałów w kapitale zakładowym Orlen KolTrans sp. z o.o. („KolTrans”) („Udziały KolTrans”) zawartej pomiędzy PKP CU jako kupującym, PKP CARGO jako gwarantem oraz PKN Orlen jako sprzedającym, w postaci nieskorzystania przez żadnego ze wspólników mniejszościowych KolTrans z prawa pierwszeństwa nabycia Udziałów KolTrans przysługującego im na mocy umowy spółki KolTrans w terminie tam wskazanym.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 4 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).