Platforma zakupowa

Rada Nadzorcza zaakceptowała Program Dobrowolnych Odejść w PKP CARGO

Do 36-krotności miesięcznej pensji (często ponad 100 tys. zł) proponuje Grupa PKP CARGO swoim pracownikom w ramach Programu Dobrowolnych Odejść. Rada Nadzorcza PKP CARGO zaakceptowała w czwartek, 27 listopada, propozycję Zarządu Spółki w tej sprawie. Zapisy do Programu rozpoczną się 29 grudnia 2014 roku i potrwają do 15 stycznia 2015 roku. Zarząd spółki szacuje, że łączna wartość PDO wyniesie ok. 87 mln zł, a z programu może skorzystać około 1300 pracowników. Ostateczne wartości będą znane po zakończeniu zapisów.

Od 29 grudnia 2014 roku do 15 stycznia 2015 roku pracownicy PKP CARGO będą mogli zgłaszać się do proponowanego im przez pracodawców Programu Dobrowolnych Odejść. Oprócz uzależnionej od stażu pracy ustawowej odprawy przysługującej pracownikom, z którymi umowa o pracę zostanie rozwiązana, uczestnicy Programu otrzymają dodatkową rekompensatę, której wysokość jest uzależniona od tego, czy i jaką gwarancją zatrudnienia (4- lub 10-letnią) objęty jest dany pracownik.

I tak, pracownicy PKP CARGO zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieobjęci żadną gwarancją zatrudnienia oprócz ustawowej odprawy, otrzymają dodatkowo połowę miesięcznego wynagrodzenia.

Pracownicy bez gwarancji zatrudnienia, ale posiadający umowę o pracę na czas nieokreślony, otrzymają dodatkowo 5-krotność miesięcznego wynagrodzenia, czyli łącznie z ustawową odprawą otrzymają do 8-krotności wynagrodzenia.

Pracownicy PKP CARGO, którym na podstawie Paktu Gwarancji Pracowniczych przysługuje 4-letnia gwarancja zatrudnienia, otrzymają w ramach PDO rekompensatę w wysokości 11 miesięcznych pensji, czyli łącznie z ustawową odprawą otrzymają do 14-krotności wynagrodzenia.

Pracownicy objęci 10-letnią gwarancją zatrudnienia otrzymają dodatkową rekompensatę o równowartości 33 miesięcznych pensji, czyli łącznie z ustawową odprawą otrzymają do 36-krotności wynagrodzenia.Ponadto, w przypadku niektórych pracowników posiadających uprawnienia do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, kwoty odpraw będą ustalone indywidualnie z uwzględnieniem ich sytuacji oraz przy zachowaniu maksymalnych limitów wskazanych powyżej. 

PDO wprowadzone będzie również w spółce zależnej PKP CARGO – PKP CARGOTABOR, zatrudniającej obecnie blisko 3 tysiące osób.

–  Dobra sytuacja finansowa pozwala nam na zaoferowanie bardzo korzystnych warunków dla pracowników rozstających się z firmą. Z naszej strony jest to zabezpieczenie przyszłości firmy w obliczu wyzwań rynkowych oraz wzmocnienie kontroli kosztów w kolejnych latach. Dlatego PDO traktujemy jako inwestycję długoterminową. Cieszę się, że pomysł zarządu uzyskał akceptację Rady Nadzorczej – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

– PDO to program dobrowolny, dla zainteresowanych pracowników. Jednocześnie zabezpiecza spółkę poprzez mechanizm każdorazowo wydawanej zgody przez pracodawcę na odejście z PKP CARGO. Elastyczna i korzystna dla pracowników polityka kadrowa to kolejny dowód dobrych relacji pracownik-pracodawca w naszej firmie – dodaje Dariusz Browarek, przedstawiciel pracowników w zarządzie PKP CARGO.

Warunkiem skorzystania przez pracownika z Programu Dobrowolnych Odejść jest uzyskanie zgody pracodawcy na rozwiązanie umowy o pracę. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w PDO, otrzymają potwierdzenie wyrażenia zgody przez pracodawcę do dnia 26 stycznia 2015 roku i przestaną być pracownikami od 1 lutego 2015 roku. Umowy tych pracowników zostaną rozwiązane „z przyczyn niedotyczących pracownika”, co – zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – uprawnia do uzyskania zabezpieczenia socjalnego w postaci między innymi zasiłku dla bezrobotnych, a – po spełnieniu odpowiednich kryteriów wieku i stażu pracy – także do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne. Program Dobrowolnych Odejść to korzystna dla pracowników forma optymalizacji zatrudnienia. Pracownicy samodzielnie podejmują decyzję o przystąpieniu do programu i – po uzyskaniu zgody pracodawcy – odchodzą z pracy, otrzymując atrakcyjną gratyfikację.

Prawie wszystkich pracowników PKP CARGO (95 proc.) obejmują wieloletnie gwarancje zatrudnienia, wynikające z zawartego w 2013 roku Paktu Gwarancji Pracowniczych. W myśl postanowień tego Paktu, ponad 20 tys. pracowników otrzymało również akcje pracownicze, stając się  akcjonariuszami Spółki z pełnym prawem do dywidendy. Akcje te będą mogły być sprzedane przez pracowników 30 października 2015 roku. Średnia wartość akcji w posiadaniu jednego pracownika to obecnie ok. 5 tys. zł (jest uzależniona od kursu akcji PKP CARGO na GPW).

Program Dobrowolnych Odejść nie zmienia żadnego z warunków Paktu Gwarancji Pracowniczych. Jest to kolejny element przemyślanej strategii elastycznego podejścia do kwestii zatrudnienia. W tym roku PKP CARGO zatrudniło prawie 500 osób, z czego zdecydowana większość zostanie w ciągu 2 lat wyszkolona na maszynistów. Koszt szkoleń wyniesie łącznie ponad 20 mln zł.

Obecnie Grupa PKP CARGO zatrudnia 26 tys. osób.