Platforma zakupowa

Przewozy towarowe w 2019 roku wg danych GUS

Wolumen rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce w grudniu 2019 roku był najniższy od lutego 2017 roku. Zmniejszenie przewozów r/r dotyczyło zarówno Grupy PKP CARGO, jak i konkurencyjnych innych operatorów kolejowych.

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce kurczy się r/r nieprzerwanie od grudnia 2018 roku. W grudniu 2019 roku dynamika spadku r/r przewozów była najwyższa od początku 2019 roku (-10,8 proc. r/r), a w wartościach bezwzględnych wolumen przetransportowanych ładunków ukształtował się na najniższym poziomie od lutego 2017 roku i wyniósł 17,1 mln ton.

Silne zmniejszenie przewozów rynku w ujęciu masy wykazano także względem listopada 2019 roku (-12,0 proc. m/m), czego przyczyną jest m.in. spadek produkcji przemysłowej (-9,4 proc. m/m).

Wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca przewozowa pozostaje w trendzie spadkowym nieprzerwanie od marca 2019 roku. W grudniu 2019 roku praca przewozowa rynku kurczyła się w najszybszym tempie od początku 2019 roku i wyniosła 3,9 mld tkm (-14,0 proc. r/r), tj. w wartościach bezwzględnych był to najniższy miesięczny wolumen od lutego 2017 roku. Analogicznie jak w ujęciu masy towarowej, praca przewozowa rynku silnie zmniejszyła się także ujęciu miesiąc do miesiąca (-12,4 proc. m/m).

W 2019 roku koleją w Polsce przetransportowano łącznie 233,8 mln ton ładunków (-6,2 proc. r/r). Wykonana przez kolej praca przewozowa była równa 54,6 mld tkm (-8,1 proc. r/r).

W grudniu 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 6,8 mln ton towarów, co oznacza spadek o 19,2 proc. w stosunku do grudnia 2018 roku. Praca przewozowa wykonana przez Grupę wyniosła 1,7 mld tkm (-25,1 proc. r/r).

Grupa PKP CARGO odnotowała zwiększone miesiąc do miesiąca przewozy metali (+13,9 proc.) oraz nawozów sztucznych (+10,1 proc.).

– Mamy za sobą trudny rok dla branży kolejowych przewozów towarowych w Polsce, ale zdaniem ekspertów i analityków ten rok powinien już być lepszy. To dlatego, że zapowiadana jest poprawa otoczenia makroekonomicznego, które będzie sprzyjać przewozom towarowym na kolei. Mam tu na myśli zwłaszcza wzrost realizowanych inwestycji infrastrukturalnych – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

W 2019 roku pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły na krajowym rynku 98,4 mln ton towarów, co oznacza spadek o 11,2 proc. w odniesieniu do 2018 roku. Praca przewozowa wykonana przez Grupę w tym okresie wyniosła 24,7 mld tkm i była niższa o 14,7 proc. r/r.