Platforma zakupowa

Przewozy towarowe koleją w maju 2021 roku według danych GUS

Grupa PKP CARGO w maju 2021 roku odnotowała prawie trzydziestoprocentowy wzrost przetransportowanych towarów w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku. Kolejny miesiąc z rzędu wzrosły także udziały rynkowe Grupy.

W maju 2021 roku Grupa PKP CARGO przetransportowała 7,8 mln ton towarów (+28,5 proc. r/r). W tym czasie Grupa odnotowała wzrost zrealizowanej pracy przewozowej o +25,1 proc. r/r do poziomu 2,0 mld tkm. W konsekwencji, udziały rynkowe Grupy PKP CARGO w maju 2021 roku ukształtowały się na poziomie 39,75 proc., czyli wzrosły o 1,84 p.p. według masy towarowej i 43,05 proc. (+3,15 p.p.) względem pracy przewozowej.

W porównaniu r/r wzrosły przewozy Grupy realizowane w segmentach: węgiel kamienny (+38,9 proc.), kamień, żwir i wapno (+18,7 proc.), koks i węgiel brunatny (+110,8 proc.), metale i wyroby (+54,5 proc.), nawozy sztuczne (+51,9 proc.). O 9,3 proc. r/r wzrosły także przewozy intermodalne.

W ujęciu miesiąc do miesiąca przewozy Grupy PKP CARGO w maju zwiększyły się o +0,2 proc. m/m. Jednocześnie w przypadku pracy przewozowej dynamika zmian przewozów względem poprzedniego miesiąca odnotowała minimalne zmniejszenie o -1,1 proc. m/m.

– Nie powinien nikogo dziwić bardzo wysoki wzrost przewozów towarów masowych w stosunku do maja 2020 roku. Przed rokiem mieliśmy do czynienia z lockdownem, a teraz polska gospodarka dynamicznie się rozwija, zakłady wytwarzają coraz więcej towarów, co powoduje wzrost zapotrzebowania na transport surowców, prefabrykatów i gotowych wyrobów. O wiele wyższy niż przed rokiem jest także popyt na energię elektryczną i dlatego w maju przewieźliśmy znacznie więcej węgla kamiennego niż w maju 2020 roku – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

W maju wolumen produkcji przemysłowej w Polsce zwiększył się o 29,8 proc. r/r (po wzroście o 44,2 proc. w kwietniu oraz o 18,6 proc. r/r w marcu 2021 roku), co wskazuje na dalsze umocnienie trendu wzrostowego i panującą dobrą koniunkturę w krajowym przemyśle. Ożywienie jest szerokie i w maju objęło 31 spośród 34 wyodrębnianych przez GUS gałęzi, a jego źródłem był zarówno eksport, jak i popyt krajowy.

Głównym czynnikiem wzrostu produkcji przemysłowej r/r w maju 2021 roku był segment przetwórstwa przemysłowego (+32,4 proc. r/r), w przypadku którego z uwagi na statystyczny efekt bazy najsilniejsze wzrosty wykazały sektory charakteryzujące się jednocześnie największą skalą spadku produkcji w maju 2020 roku. W tym okresie zwiększony wolumen produkcji r/r wykazały także pozostałe wyodrębniane przez GUS sektory przemysłu, m.in. dział związany z wytwarzaniem energii oraz zaopatrywaniem w gaz i gorącą wodę (+14,0 proc. r/r) oraz górnictwo i wydobywanie (+5,5 proc. r/r). Jednocześnie widoczna na rynku była też wyraźna poprawa aktywności w budownictwie (produkcja budowlano-montażowa w maju wzrosła o 3,9 proc. m/m oraz o 4,7 proc. r/r, wobec spadku o 4,2 proc. r/r w kwietniu i spadkach produkcji r/r utrzymujących się od wielu poprzednich miesięcy). Dane potwierdzają obraz dobrej koniunktury w krajowej gospodarce, a sektor przemysłowy jest beneficjentem ożywienia w światowej gospodarce.

– Przewozy towarowe są silnie powiązane z gospodarką, zwłaszcza przemysłem. I gdy gospodarka jest w fazie wzrostowej, to idą w górę również wskaźniki popytu na usługi transportowe i szerzej logistyczne. Dlatego liczymy na to, że polska gospodarka weszła właśnie w okres długotrwałej koniunktury, gdyż to byłby także okres koniunktury dla PKP CARGO – mówi prezes Czesław Warsewicz.

W maju 2021 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce zwiększył się r/r, a dynamika wzrostu przewozów ukształtowała się na poziomie +22,6 proc. r/r. Wolumen przewozu w wartościach bezwzględnych wyniósł w maju 2021 roku 19,7 mln ton, tj. był o 3,6 mln ton większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, równocześnie zwiększył się też względem poprzedniego miesiąca (+1,8 proc. m/m, tj. o 0,4 mln ton).

Wykonana przez rynek kolejowy w maju praca przewozowa zwiększyła się r/r do poziomu 4,6 mld tkm (+15,9 proc. r/r). Równocześnie odnotowano zwiększenie zrealizowanej pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+2,7 proc. m/m, tj. o 0,1 mld tkm).

W okresie styczeń-maj 2021 roku przetransportowano w sumie 94,3 mln ton towarów (+10,1 proc. r/r), w tym przewozy Grupy PKP CARGO wzrosły o +11,9 proc. r/r do 36,8 mln ton. Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 21,6 mld tkm (+9,4 proc. r/r), w tym praca przewozowa zrealizowana przez Grupę PKP CARGO zwiększyła się o +10,2 proc. r/r do 9,2 mld tkm.