Platforma zakupowa

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie § 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. („Statut”) Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjnego na stanowisko:

Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

a/  pisemne oświadczenia o:

i. posiadaniu wykształcenia wyższego;

ii. co najmniej dziesięcioletnim stażu pracy, przy czym do stażu pracy zalicza się wszelkie formy zatrudnienia lub świadczenia usług takie jak: umowa o pracę, umowa o świadczenie usług, kontrakt menadżerski, etc.;

iii. posiadaniu, co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej a w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia w branży TSL;

iv. korzystaniu z pełni praw publicznych;

v. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

vi. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych ze szczególnym uwzględnieniem art. 22 pkt 2 Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym;
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

b/ niżej wskazane informacje:

i. imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej (e-mail);

ii. list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym, zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

c/ oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata (m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych, świadectwa pracy); w/w dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata (w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów);

d/ oprócz pisemnych oświadczeń określonych w pkt. a powyżej, pisemne oświadczenia o:

i. nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym i karno-skarbowym;

ii. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;

iii. wyrażeniu zgody na zebranie referencji przez Spółkę za wiedzą kandydata;

iv. dobrej znajomości języka obcego (j. angielski – preferowany, j. niemiecki,
j. rosyjski);

v. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.”.

Spełnianie wymogów opisanych w niniejszym punkcie 1 jest warunkiem formalnym dopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

2. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego dokonywana będzie ocena:

a/ bazowych kwalifikacji i umiejętności kandydata, tj.:

i. wiedzy z zakresu działalności PKP CARGO S.A. (dalej: Spółka”);

ii. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych;

iii. doświadczenia w zakresie budowania relacji z interesariuszami Spółki;

iv. ogólnej znajomości prawa pracy;

v. wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi, w tym minimum 5-letniego doświadczenia na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej a w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia w branży TSL;

vi. umiejętności strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;

vii. umiejętności przywódczych;

viii. umiejętności budowania kultury współpracy;

ix. nastawiania na osiąganie wyznaczonych celów;

x. zdolności negocjacyjnych i organizatorskich;

xi. umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;

xii. otwartości na uczenie się i rozwój innych;

xiii. profilu wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji;

xiv. znajomości j. obcego.

b/ szczególnych kwalifikacji i umiejętności kandydata w szczególności w kontekście znajomości usług transportowych oraz usług logistycznych, tj.:

i. znajomości zasad konkurencji i otoczenia konkurencyjnego Spółki;

ii. wiedzy i umiejętności z zakresu sprzedaży i handlu;

iii. wiedzy i doświadczenia z zakresu marketingu i wsparcia sprzedaży;

iv. wiedzy i doświadczenia w zakresie procesów obsługi klientów;

v. wiedzy i doświadczenia w zakresie procesów negocjacji i zasad zawierania umów handlowych;

vi. wiedzy i doświadczenia w zakresie kształtowania polityki cenowej;

vii. wiedzy i doświadczenia w zakresie procesu zapewnienia jakości;

viii. innych umiejętności odpowiadających zakresowi kompetencji i obowiązków Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy handlowe.

Informacje uzupełniające

Osoby zainteresowane kandydowaniem na ww. stanowisko zobowiązane są do przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej (formacie pdf) na adres e-mail: [email protected]. Wskazany adres mailowy służy jedynie do składania aplikacji i nie jest adresem do korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 04 maja 2020 roku o godzinie15:00(decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia).

Otwarcie zgłoszeń nastąpi 04 maja 2020 roku o godzinie 16.00.

Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. po otwarciu zgłoszeń, zgodnie z § 9 ust. 1-3 Regulaminu powoływania członków Zarządu PKP CARGO Spółka Akcyjna, dokona oceny zgłoszeń pod względem ich kompletności i zgodności z wymogami formalnymi, przy uwzględnieniu postanowień § 8 ust. 4 i 5 Regulaminu powoływania członków Zarządu PKP CARGO Spółka Akcyjna.

Kandydat ma prawo wycofania zgłoszenia na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego; wycofanie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez PKP CARGO S.A. pisemnego oświadczenia w sposób właściwy dla składania zgłoszeń.

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone przez członków Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. w terminach od 07 do 14 maja 2020 roku za pośrednictwem wideo/telekonferencji lub w siedzibie PKP CARGO S.A.: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub w innym miejscu wskazanym kandydatowi. Dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami mogą się odbyć w terminach od 18 do 21 maja 2020 roku za pośrednictwem wideo/telekonferencji lub w siedzibie w miejscu wskazanym przez Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub w innym miejscu wskazanym kandydatowi.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci dopuszczeni do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani telefonicznie przez Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. lub osobę wskazaną przez Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.; niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zagadnienia będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej wskazano powyżej.

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego mogą uzyskać informacje o działalności PKP CARGO S.A. na stronie internetowej www.pkp-cargo.pl.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub zgłoszenia doręczone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu, a wszelkie wątpliwości w zakresie spełnienia lub niespełnienia przez kandydata wymogów formalnych rozstrzyga Komitet. ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z Radą Nadzorczą PKP CARGO S.A. zostaną poinformowani telefonicznie lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w pisemnym zgłoszeniu danego kandydata, przez Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. lub osobę wskazaną przez Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, oraz kandydaci, którzy nie zostaną wybrani na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego, zostaną poinformowani o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na adres e-mail wskazany w pisemnym zgłoszeniu danego kandydata.

Kandydat jest uprawniony do złożenia wniosku dotyczącego pominięcia danych osobowych kandydata w udostępnianym na stronie internetowej PKP CARGO S.A. protokole z postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 2 Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO Spółka Akcyjna.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. bez wyłonienia kandydata i bez podawania przyczyny, o czym kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail za potwierdzeniem odbioru).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się postanowienia Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO Spółka Akcyjna.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP CARGO S.A. z siedzibą:

02-021 Warszawa

ul. Grójecka 17.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

e-mail:  [email protected]
tel.: (22) 391-46-65.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. a tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania obecnego postępowania kwalifikacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą do wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy zajmujący się postępowaniem kwalifikacyjnym lub osoby upoważnione do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w danej komórce organizacyjnej PKP CARGO S.A. oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające (agencje rekrutacyjne), uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych zleceń przekazanych przez administratora.

8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 Załącznik do ogłoszenia

Oświadczenie kandydata na stanowisko członka Zarządu

[…], dnia […] r.

 

[…]

PESEL:

ul. […]

[…]-[…], […]

 

PKP CARGO S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Grójecka 17

02-021 Warszawa

Ja, niżej podpisany _______________ (nr PESEL: __________), kandydat na stanowisko Członka Zarządu PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, iż:

a) posiadam wykształcenie wyższe;

b) legitymuję się co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy;

c) posiadam, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży TSL;

d) korzystam z pełni praw publicznych;

e) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

f) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych ze szczególnym uwzględnieniem art. 22 pkt 2 Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, w tym nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej PKP S.A.;

Na potwierdzenie powyższych okoliczności zobowiązuje się do przedstawienia  następujących oryginałów lub odpisów dokumentów:

W przypadku pełnienia funkcji, o której mowa w lit. f powyżej – zobowiązuję się do złożenia rezygnacji z wyżej wskazanej funkcji nie później niż w dniu powołania w skład Zarządu PKP CARGO S.A.

—————————————–