Platforma zakupowa

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

W dniu 5 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

W czwartek 7 grudnia 2017 roku na stronie internetowej Spółki i w prasie ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., w którym określone są wymagania i warunki rekrutacji kandydatów.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 8 stycznia 2018 r. o godz. 10.00. Miejscem składania zgłoszeń jest siedziba doradcy rekrutacyjnego.

Kandydaci dopuszczeni do postępowania zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się w dniach 10-12.01.2018 r.

Minimalne wymogi (obligatoryjne), które zobowiązani są spełniać kandydaci na oba te stanowiska są następujące:

– wykształcenie wyższe;

– co najmniej 15-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w branży TSL;

– co najmniej 8-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w tym co najmniej

5-letnie doświadczenie na stanowisku najwyższej kadry zarządzającej (dotyczy

również prowadzenia działalności gospodarczej jako przedsiębiorca)

przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej 250 pracowników;

– korzystanie z pełni praw publicznych;

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

– niepodleganie ograniczeniom określonym w przepisach prawa;

– niepodleganie zakazom zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania

określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

– dobra znajomości języka obcego (j. angielski – preferowany; j. niemiecki; j. rosyjski);

 

W trakcie dalszego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza, przy udziale Doradcy Rekrutacyjnego, dokona oceny:

– umiejętności strategicznego myślenia;

– umiejętności przywódczych;

– doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu zespołami, w tym z wykorzystaniem

narzędzi motywacyjnych i prorozwojowych;

– umiejętności budowania kultury współpracy;

– nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów;

– umiejętności analitycznych i syntetycznych;

– zdolności negocjacyjnych i organizatorskich;

– umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;

– otwartości na uczenie się i rozwój innych;

– znajomości ekonomiki transportu i ekonomii przedsiębiorstw oraz zasad

funkcjonowania przedsiębiorstw i projektów gospodarczych;

– znajomości obszaru relacji z partnerami społecznymi;

– umiejętności rozwiązywania konfliktów;

– znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym

uwzględnieniem spółek z udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa,

zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz

znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

– wiedzy z co najmniej jednego z zagadnień określonych w odniesieniu do innego

Członka Zarządu.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku