Platforma zakupowa

Postępowanie konkursowe na Członków Zarządu

RADA NADZORCZA PKP CARGO S.A.

z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie § 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 1. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.,
 2. Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.,
 3. Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.,
 4. Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje powołanie na obecnie trwającą kadencję.

 1. Do zgłoszenia kandydat na Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. i Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A. dołącza:
  1. oświadczenia o:
   1. wyrażeniu zgody na kandydowanie na wybrane stanowisko oraz objęcie stanowiska;
   2. posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
   3. posiadaniu co najmniej 10-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
   4. posiadaniu co najmniej 6-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
   5. korzystaniu z pełni praw publicznych;
   6. nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
    • art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
    • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
    • ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
   7. toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych lub karno-skarbowych (przygotowawczych i sądowych) lub o braku wiedzy kandydata o takich postępowaniach;
   8. niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
   9. wyrażeniu zgody na zebranie referencji przez Spółkę za wiedzą kandydata;
   10. znajomości języków obcych;
   11. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
   12. pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PKP;
   13. prowadzonej aktywności społecznej lub zarobkowej;
   14. pełnieniu funkcji społecznego współpracownika albo zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
   15. członkostwie w organie partii politycznej, który reprezentuje partię polityczną na zewnątrz oraz jest uprawniony do zaciągania zobowiązań;
   16. zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub o świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
  2. niżej wskazane informacje:
   1. imię i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej (e-mail);
   2. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
   3. oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata (m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych, świadectwa pracy) oraz spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczących stanowiska, na które aplikuje;
   4. informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym.
    Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 2. Spełnianie wymogów opisanych w punkcie I jest warunkiem formalnym dopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie m. in.:
  1. zagadnienia z zakresu działalności Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka;
  2. doświadczenie zawodowe kandydata;
  3. koncepcje działalności i rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A.;
  4. inne zagadnienia mogące mieć związek z konkretnym stanowiskiem w Zarządzie PKP CARGO S.A.

Informacje uzupełniające

Osoby zainteresowane kandydowaniem na którekolwiek z ww. stanowisk zobowiązane są do:

przesłania zgłoszenia w formie pisemnej na adres: Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., PKP CARGO S.A., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub w formie elektronicznej (w formacie pdf) na adres e-mail: [email protected]. Zgłoszenie w formie elektronicznej może mieć formę skanu oryginałów. Wskazany adres mailowy służy jedynie do składania aplikacji i nie jest adresem do korespondencji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 5 czerwca 2024 roku (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia).

Otwarcie zgłoszeń nastąpi 6 czerwca 2024 roku o godzinie 13.00.

Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. po otwarciu zgłoszeń dokona oceny zgłoszeń pod względem ich kompletności i zgodności z wymogami formalnymi.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub zgłoszenia doręczone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Kandydat ma prawo wycofania zgłoszenia na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego; wycofanie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez PKP CARGO S.A. oświadczenia w sposób właściwy dla składania zgłoszeń.

Miejsce i terminy rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnych dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych zostaną wskazane dokumentowo bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną we wskazanym terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zagadnienia będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej wskazano powyżej w pkt III.

Kandydat, na żądanie Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów i oświadczeń złożonych na potrzeby prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, pod rygorem wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać dodatkowe dokumenty niewymienione w niniejszym ogłoszeniu, w tym również na żądanie Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego mogą uzyskać informacje o działalności PKP CARGO S.A. na stronie internetowej www.pkpcargo.com.

Ogłoszenie i pozostałe dokumenty udostępnione są na stronie internetowej Spółki https://www.pkpcargo.com w zakładce: Kim jesteśmy -> Władze -> Konkurs na Członków Zarządu (https://www.pkpcargo.com/kim-jestesmy/wladze/KonkursnaCzlonkowZarzadu).

Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. dokonuje w sposób wiążący interpretacji oraz oceny spełniania przez kandydatów kryteriów obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z Radą Nadzorczą PKP CARGO S.A. zostaną poinformowani telefonicznie lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu danego kandydata.

Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, oraz kandydaci, którzy nie zostaną wybrani na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego, zostaną poinformowani dokumentowo o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat jest uprawniony do złożenia wniosku dotyczącego pominięcia danych osobowych kandydata w udostępnianym na stronie internetowej PKP CARGO S.A. protokole z postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 3 Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO Spółka Akcyjna.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na którekolwiek stanowisko (osobno lub łącznie) na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego bez podawania przyczyny, o czym kandydaci zostaną powiadomieni dokumentowo.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP CARGO S.A.
  z siedzibą: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: [email protected], tel.: (22) 391-46-65.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie RODO
  6 ust. 1 lit. a tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania obecnego postępowania kwalifikacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą do wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych
  z procesem zatrudnienia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy zajmujący się postępowaniem kwalifikacyjnym lub osoby upoważnione do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w danej komórce organizacyjnej PKP CARGO S.A. oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające (agencje rekrutacyjne), uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych zleceń przekazanych przez Administratora.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.