Platforma zakupowa

Ponad 3 tys. pracowników odchodzi z Grupy PKP CARGO w ramach PDO, administracja odchudzona o ponad 500 osób

W sumie 3041 pracowników Grupy PKP CARGO opuści firmę na przełomie stycznia i lutego 2015 roku w ramach Programu Dobrowolnych Odejść. Zgodę na skorzystanie z atrakcyjnej oferty pracodawcy uzyskało 9 na 10 pracowników, którzy zgłosili chęć udziału w programie. Na wypłatę odpraw dla pracowników spółka wyda w sumie ponad 266 mln zł. Wysokie zainteresowanie programem to efekt dobrego rozpoznania potrzeb pracowników i skutecznej kampanii informacyjnej.

Do PDO mogli się zgłaszać wszyscy pracownicy PKP CARGO oraz PKP CargoTabor. Spółka wstępnie zakładała, że program obejmie ok. 1 300 osób. Wobec ogromnego zainteresowania ze strony pracowników, 16 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO zdecydowała się przeznaczyć na ten cel trzykrotnie więcej środków, niż pierwotnie założono. Pozwoliło to pozytywnie rozpatrzyć wnioski łącznie 3041 pracowników – czyli ok. 90 proc. chętnych. Pozostała część wnioskujących o odejście nie otrzymała zgody pracodawcy ze względu na konieczność utrzymania wysokiego poziomu obsługi klientów spółki.

– Tak duże zainteresowanie programem to dla nas najlepszy dowód na to, że dobrze rozpoznaliśmy potrzeby pracowników. Dzięki dobrej sytuacji finansowej mogliśmy pozytywnie zaopiniować wnioski większej liczby osób. Finalizowany aktualnie PDO to element szerszego procesu dostosowywania się naszej Grupy do wyzwań rynkowych, jakie czekają PKP CARGO w najbliższych latach i dalszej realizacji strategii ekspansji – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Ze spółki PKP CARGO odejdzie 536 pracowników administracji, co stanowi blisko 20 proc. wszystkich pracowników korzystających z PDO.

Wszyscy pracownicy spółki, którzy skorzystają z programu otrzymają odprawy pieniężne. Łączna wysokość gratyfikacji sięga równowartości nawet 36 miesięcznych pensji. Najwyższe rekompensaty przysługują pracownikom objętym Paktem Gwarancji Pracowniczych, zawartym przed debiutem giełdowym PKP CARGO. Zgodnie z jego zapisami niemal 95 proc. załogi spółki jest objęta 4- lub 10-letnimi gwarancjami zatrudnienia.

Dodatkowo, wszyscy pracownicy, którzy zdecydowali się skorzystać z programu mogą uczestniczyć w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, które odbywają się w Centrali PKP CARGO i siedzibach poszczególnych zakładów.

– Dzięki inicjatywom takim jak PDO czy szkolenie kilkuset maszynistów PKP CARGO udaje się skutecznie przeprowadzać zmianę pokoleniową, z korzyścią dla obecnych i przyszłych pracowników.  Powodzenie programu PDO zawdzięczamy  m.in. dobremu rozpoznaniu potrzeb pracowników i bardzo rzetelnej komunikacji wewnętrznej. Prawie 7 tys. pracowników skorzystało ze specjalnej infolinii utworzonej na potrzeby programu. We wszystkich zakładach PKP CARGO zorganizowano łącznie 41 spotkań z załogą, na których szczegółowo wyjaśniono, jakie są zasady programu, a także przybliżono sytuację spółki i całego rynku kolejowych przewozów towarowych –  mówi Dariusz Browarek, członek zarządu, przedstawiciel pracowników.

Program Dobrowolnych Odejść to możliwość rozwiązania umowy o pracę na niestandardowych warunkach. Pracownicy samodzielnie podejmują decyzję o przystąpieniu do programu a po uzyskaniu zgody pracodawcy odchodzą z pracy, otrzymując dodatkową gratyfikację. Umowy tych pracowników są rozwiązywane „z przyczyn niedotyczących pracownika”, co – zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – uprawnia do uzyskania zabezpieczenia socjalnego w postaci między innymi zasiłku dla bezrobotnych, a po spełnieniu odpowiednich kryteriów wieku i stażu pracy – także do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne.

Program Dobrowolnych Odejść nie zmienia żadnego z warunków Paktu Gwarancji Pracowniczych. Jest to kolejny element przemyślanej strategii elastycznego podejścia do kwestii zatrudnienia.

W 2014 roku PKP CARGO zatrudniło prawie 500 osób, z czego zdecydowana większość zostanie w ciągu 2 lat wyszkolona na maszynistów. Koszt szkoleń wyniesie łącznie ponad 20 mln zł.

Od lutego Grupa PKP CARGO będzie zatrudniać 23 tysiące osób.