Platforma zakupowa

PKP CARGO z rekordowym zyskiem i wzrostem rentowności w 2022 roku

PKP CARGO S.A., wiodący operator kolejowych przewozów towarowych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, przedstawił raport za 2022 rok. Pomimo wyzwań, zmiennej i niestabilnej sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce i na świecie, Grupa PKP CARGO wypracowała wysoką rentowność, osiągając bardzo dobre wyniki finansowe oraz operacyjne i zamknęła rok z zyskiem netto w wysokości 148 mln złotych.

Wyniki finansowe
W 2022 roku zysk netto Grupy PKP CARGO wyniósł 148 milionów złotych, a skonsolidowane przychody
ze sprzedaży zwiększyły się o 26 proc. w porównaniu z 2021 rokiem i wyniosły 5 390 mln zł. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 1 066 mln zł , co oznacza wzrost o 108 proc. rok do roku i rentowność na poziomie 20 proc.

Struktura kosztów
Najwyższy wzrost kosztów nastąpił w zakresie zakupu energii i paliw trakcyjnych, co wiązało się z rosnącymi hurtowymi cenami energii i światowymi cenami paliw. Jednak koszt dostępu do infrastruktury w przeliczeniu na 1 000 tkm pozostał bez zmian. W 2022 roku nastąpił także wzrost kosztów usług rekultywacyjnych oraz wzrost czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru.
Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych miały świadczenia pracownicze, które stanowią ponad 1/3 wszystkich wydatków i wzrosły o 1,6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wynik EBITDA na jednego zatrudnionego wzrósł o 113 proc. – to efekt m.in. spadku przeciętnego zatrudnienia (z 21 210 do 20 196 etatów). Ponadto, w ramach rozwoju potencjału pracowniczego, poza rewizją wynagrodzeń, spółka zakończyła spór zbiorowy ze związkami zawodowymi.

Inwestycje
Inwestycje zamknęły się w kwocie 776 milionów złotych, które Spółka wykorzystała na realizację niezbędnych napraw i zakup nowego taboru, przy kosztach operacyjnych wyższych o 12% r/r, czyli poniżej wzrostu inflacji. Ponadto, w ramach cyfryzacji procesów handlowych i przewozowych oraz podnoszenia konkurencyjności, PKP CARGO wdrożyło w 2022 roku zaawansowany system CMS.

Wyniki operacyjne
Przewieziona masa towarowa utrzymała się na poziomie 100,6 mln ton, przy wzroście pracy przewozowej o 5,5% do poziomu 27,008 mld tkm. Przewozy paliw stałych, w tym węgla kamiennego, utrzymały się w 2022 r. na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym, przy nieco innej dynamice kwartalnej – wzrost przewozów w pierwszym i ostatnim kwartale był efektem konieczności uzupełnienia przez elektrownie obowiązkowych rezerw. Ponadto w 2022 roku, bez dodatkowych środków z budżetu państwa, PKP CARGO zrealizowało nałożone przez rząd zadania związane z transportem węgla.

Transport w podziale na grupy produktowe
Zarówno w transporcie krajowym jak i zagranicznym nastąpił spadek masy przewożonego koksu – głównie ze względu na mniejsze zapotrzebowanie ze strony hutnictwa. Drugi segment działalności przewozowej PKP CARGO (z 20% udziałem we wszystkich przewozach) stanowił w 2022 roku transport kruszyw i materiałów budowlanych, realizowany przez blisko 90 klientów głównie z Dolnego Śląska oraz z okolic Kielc.
W przypadku kruszyw osiągniecie dwucyfrowego wzrostu – zarówno jeśli chodzi o masę, jak i wykonaną pracę przewozową – pomogło zapotrzebowanie na kamień wapienny ze strony niemieckich elektrociepłowni oraz czeskich hut. W efekcie udział rynkowy spółki w tej kategorii wzrósł o 1,2 punktu procentowego do 40 proc.
Spadki w 2022 roku Grupa PKP CARGO odnotowało w zakresie przewozów intermodalnych – praca przewozowa spadła o 21,3 proc., a masa przewieziona o 16,3 proc. oraz transportu metali i rudy. Spadek przewozów metali był konsekwencją niższej produkcji stali, trwających ograniczeń mocy produkcyjnych i wygaszania pieców hutniczych w Europie. Do słabszych wyników (8,7 proc. spadku przewiezionej masy towarowej) przyczyniły się także rosnąca inflacja spotęgowana skutkami wojny w Ukrainie.

Plany rozwojowe
„Stabilizacja finansowa pozwala nam z coraz większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Koncentrujemy się na korytarzu transportowym północ – południe. Mamy już licencje transportowe w 7 krajach poza Polską i nadal intensywnie działamy w kierunku strategicznego dla nas obszaru Trójmorza. Kontynuujemy inwestycje w nowy tabor oraz kończymy prace przy budowie terminala przeładunkowego Zduńska Wola – Karsznice, co znacząco wpłynie na wzrost przepustowości korytarza północ-południe. Ponadto w ramach nowej strategii Grupy PKP CARGO, nie zapominając o efektywności ekonomicznej i finansowej, kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój i strategiczne podejście do wyzwań ESG, partnerskich relacji z interesariuszami i rozwijaniu potencjału pracowniczego” – powiedział Dariusz Seliga, prezes zarządu PKP CARGO S.A.

W najbliższym roku PKP CARGO S.A. planuje także pracować nad podnoszeniem efektywności obsługi, poprzez doskonalenie procesów przewozowych i ich cyfryzację. Wśród priorytetów spółki jest dostosowanie struktur i zasobów do zmieniających się wymagań rynkowych oraz wypracowania strategii ESG.