Platforma zakupowa

PKP CARGO wycofuje się z umów sponsoringowych

10 maja 2024 roku PKP CARGO S.A. wycofało się ze skutkiem natychmiastowym z umów sponsoringowych zawartych z klubem sportowym Widzew Łódź, z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz z klubem Unia Skierniewice. Oszczędności z tego tyłu będą liczone w milionach złotych.

W związku ze zidentyfikowanymi w ostatnich dniach przez spółkę PKP CARGO S.A. informacjami o wystąpieniu okresowych trudności finansowych podjęte zostały niezwłocznie przez Zarząd PKP CARGO S.A. inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji finansowej spółki.

W powyższym zakresie dokonano między innymi analizy zasadności prowadzenia przez spółkę PKP CARGO S.A. działalności sponsoringowej w zakresie wspierania klubów sportowych Widzew Łódź oraz Unia Skierniewice oraz innych organizacji w tym obszarze, w tym w  szczególności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeprowadzone analizy wykazały, że zawarcie w 2023 roku większości umów sponsoringowych było całkowicie bezzasadne, a  w  niektórych przypadkach powodowane było prywatnymi politycznie motywowanymi interesami ówczesnych członków Zarządu PKP CARGO S.A. będącymi niestety w pierwszej kolejności w istocie politykami ówcześnie rządzącej partii politycznej, nie zaś managerami dbającymi o dobro Spółki PKP CARGO. Co więcej w części z tych umów zawarte zostały świadczenia osobiste na rzecz osób związanych z PKP CARGO S.A. np. w postaci sponsorowania wyjazdu oraz pobytu takiej osoby na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w lecie 2024 roku.

W ocenie nowego Zarządu PKP CARGO S.A. zidentyfikowana sytuacja jest całkowicie nieakceptowalna, w szczególności w zestawieniu z wystąpieniem okresowych trudności finansowych w PKP CARGO S.A. o czym Spółka informowała między innymi w komunikacie giełdowym z dnia 10 maja 2024 roku.

Musimy sobie jasno powiedzieć, że na skutek nieodpowiedzialnych działań naszych poprzedników oraz ich politycznych mocodawców PKP CARGO S.A. znalazła się w  trudnej sytuacji, która wymaga od nas podejmowania między innymi takich niepopularnych decyzji jak rozwiązanie umów sponsoringowych z klubami i organizacjami sportowymi. Niestety z naszego punktu widzenia jako Zarządu, który przyszedł ratować Spółkę, dużo ważniejsze jest zbieranie środków na wypłaty wynagrodzeń dla tysięcy pracowników PKP  CARGO S.A. czy regulowanie przez spółkę zobowiązań za usługi i towary niezbędne do prowadzenia działalności przewozowej, niż promowanie obecnie logo PKP CARGO S.A. nad Sekwaną czy w województwie łódzkim, z którego przecież posłami lub radnymi była albo jest duża część naszych poprzedników. Te zaoszczędzone miliony złotych przeznaczymy na bardziej potrzebne cele. 

Monika Starecka Pełniąca od dnia 26 kwietnia 2024 roku obowiązki Członka Zarządu ds. Finansowych

Dla przypomnienia udział Grupy PKP CARGO – narodowego lidera towarowych przewozów kolejowych w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił 50,4%, a według pracy 60,2%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej*. Historyczne maksimum ceny za jedną akcję w lutym 2014 roku tj. 82,62 zł, podczas gdy cena obecna waha się w granicy 12-12,5/13 zł za akcję. Wypracowane wyniki finansowe Spółki są kolejnym obszarem, który powoduje, że żeby wyjść z obecnej trudnej sytuacji, muszą zostać podjęte konkretne działania wieloobszarowe, które w perspektywie pozwolą wrócić na dobry biznesowy tor potentata narodowego i międzynarodowego na rynku kolejowych przewozów towarowych jakim jest Grupa PKP CARGO.

 

* Według danych UTK za 2023 r.