Platforma zakupowa

PKP CARGO wjechało na warszawską giełdę

PKP CARGO S.A., największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej zadebiutował dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta publiczna PKP CARGO o wartości 1,42 mld zł to największa od początku tego roku oferta publiczna w Polsce oraz pierwsza z sukcesem uplasowana oferta akcji kolejowego przewoźnika towarowego z Unii Europejskiej. PKP CARGO jest 17. spółką, która rozpoczyna notowania na rynku podstawowym warszawskiej giełdy w 2013 r. oraz 446. spółką notowaną na tym rynku.

Historyczne otwarcie notowań akcji pierwszej giełdowej spółki z Grupy PKP nastąpiło po cenie 80,20 zł, co oznacza wzrost o ok. 18% w stosunku do ceny sprzedaży akcji w ofercie publicznej, która wynosiła 68 zł. Był to najwyższy wzrost na otwarciu notowań wśród spółek, które zadebiutowały na GPW w tym roku. W ciągu dnia kurs utrzymywał się na stabilnym poziomie. Kurs akcji PKP CARGO wyniósł na zamknięciu w dniu debiutu na GPW 81,16 zł, co oznacza wzrost o 19,35% w stosunku do ceny z oferty publicznej. Wzrostom w pierwszym dniu notowań towarzyszyła spora aktywność wśród inwestorów. Właścicieli zmieniło 7,1 mln akcji, a wartość obrotów wyniosła 574,5 mln zł. Obroty na akcjach PKP CARGO były największe spośród wszystkich spółek w trakcie dzisiejszej sesji.
Na zamknięciu kapitalizacja kolejowego przewoźnika wyniosła ponad 3,5 mld zł, co pozwala spółce aspirować do grona największych pod tym względem spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

– Udany debiut PKP CARGO na GPW jest sukcesem ponad 24.000 inwestorów indywidualnych, którzy zaufali nam i złożyli zapisy w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego. Jest to także sukces ok. 200 inwestorów instytucjonalnych, głównie polskich instytucji finansowych, którzy zdecydowali się zainwestować w akcje przewoźnika. Ten debiut to także kolejny etap zmian, które zachodzą w całej Grupie PKP. Zmian, u których podstaw leży dobro naszego klienta – niezależnie czy chodzi o pasażera PKP Intercity czy biznesowego klienta PKP CARGO – komentuje Jakub Karnowski, Prezes Zarządu PKP S.A.

– Debiut na GPW to zwieńczenie długiego, lecz owocnego procesu restrukturyzacji PKP CARGO. Jednak debiutu na GPW nie traktujemy jako stacji docelowej ale jako stację początkową na nowym szlaku. Obecnie, wraz z nowymi akcjonariuszami, chcemy skupić się na realizacji naszej strategii i wykorzystać potencjał do dalszego rozwoju. Chcemy prowadzić dalszą restrukturyzację spółki i umacniać naszą pozycję na rynku polskim jak i kontynuować ekspansję na rynkach zagranicznych. Pomocny w tym procesie będzie status spółki giełdowej, który daje PKP CARGO dodatkowe możliwości pozyskania kapitału na rozwój i zwiększa naszą wiarygodność jako partnera biznesowego. – mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.
W uroczystości debiutu uczestniczyli licznie przybyli goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele PKP CARGO, PKP S.A. – głównego akcjonariusza PKP CARGO, Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Skarbu Państwa, doradcy oraz inwestorzy, którzy dołączyli do Spółki po pierwszej ofercie publicznej akcji.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę lub Goldman Sachs International, Morgan Stanley i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Globalni Koordynatorzy”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących Ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Globalni Koordynatorzy i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.