Platforma zakupowa

PKP CARGO podpisało umowę z PKP Energetyką na dostawę energii elektrycznej na lata 2014-2016

PKP CARGO S.A. podpisało we wtorek 26 listopada 2013 umowę z PKP Energetyka S.A. na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do roku 2016 o łącznej wartości 1.026 mln zł netto (1 262,6 mln zł brutto). Dzięki zastosowanym w umowie rozwiązaniom PKP CARGO S.A. liczy, że będzie w stanie wygenerować oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie.

Umowa dotyczy sprzedaży energii trakcyjnej, służącej do zasilania lokomotyw.

– Realizujemy nasze zapowiedzi dotyczące optymalizacji kosztów. Energia elektryczna stanowi trzecią pozycję kosztową w naszym bilansie. Dzięki podpisanej umowie oczekujemy, że uda się nam zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt milionów złotych rocznie – mówi Adam Purwin, Członek Zarządu ds. Finansowych i pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

W odróżnieniu od poprzednich umów PKP CARGO S.A. będzie miało większą elastyczność w zakresie ilości, jak i terminu kupowanej energii.

– W zakresie części zakontraktowanej energii PKP CARGO S.A. będzie mogło dokonywać zamówienia energii w oparciu o ceny na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Dodatkowo w części umowy dotyczącej dystrybucji energii ilość zamówionej mocy będzie zależna od ilości aktualnie czynnych lokomotyw – tłumaczy Witold Bawor, Dyrektor Zarządzający PKP CARGO S.A. ds. Utrzymania.

Codziennie w PKP CARGO S.A. uruchamianych jest średnio 500 lokomotyw elektrycznych. Łączna wartość pracy przewozowej wykonanej przez pociągi zasilane z trakcji stanowi około 75 proc. łącznej pracy przewozowej.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.