Platforma zakupowa

pkp-cargo-odebrało-pierwszą-zmodernizowaną-lokomotywę-et-41-1410-2016

W I półroczu 2016 r. przychody operacyjne Grupy PKP CARGO wyniosły 2,12 mld zł, o 3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ostatnie sześć miesięcy było dla PKP CARGO okresem reorganizacji i przejścia z pionowego modelu zarządzania na obszarowy. Grupa rozwija także perspektywiczne segmenty rynku, w szczególności przewozy intermodalne oraz zacieśnia współpracę z partnerami z Państwa Środka, m.in. organizując przewozy kontenerów Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Wyzwaniem dla spółki w ostatnich sześciu miesiącach były trudne warunki na rynku towarowych przewozów kolejowych oraz sytuacja Kopalni Ostrawsko-Karwińskich (OKD), największego klienta spółki AWT z Grupy PKP CARGO. W sierpniu wierzyciele OKD podjęli decyzję o restrukturyzacji tego przedsiębiorstwa, uznali także wierzytelności wobec AWT. W najbliższych miesiącach największy polski przewoźnik nadal będzie skoncentrowany na utrzymaniu pozycji lidera w kraju oraz rozwijaniu działalności w  Europie Środkowo-Wschodniej.

– Rynek kolejowych przewozów towarowych stale się zmniejsza na rzecz innych środków transportu. Kilkudziesięciu przewoźników kolejowych w Polsce walczy o ten sam kawałek tortu, regularnie zmniejszający się od kilkunastu lat. Musimy odwrócić ten trend. PKP CARGO dostosowuje się do nowych warunków, a Zarząd podejmuje wysiłki, by uczynić kolej atrakcyjnym partnerem dla naszych obecnych i przyszłych klientów – mówi Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.

– W ostatnich miesiącach zrezygnowaliśmy z pionowego modelu zarządzania i wprowadziliśmy zarządzanie obszarowe, znacznie efektywniejsze dla towarowych przewoźników kolejowych. Rezultaty już są widoczne – od maja co miesiąc systematycznie poprawiamy nasz udział w rynku. Obecny okres traktujemy jako czas na „przezbrojenie” się. Chcemy inwestować w tabor do przewozów w stabilnych segmentach, konsekwentnie stawiamy na przewozy intermodalne, które już niedługo mogą mieć dwucyfrowy udział w całości pracy przewozowej PKP CARGO. Szukamy partnerów za granicą, żeby nasz tabor w jeszcze większym stopniu był wykorzystywany także poza Polską, na dłuższych trasach. W ostatnim czasie gościliśmy na naszym terminalu kontenerowym delegacje z Polski i Chin, w tym prezydentów obu państw, rozmawialiśmy także z partnerami z Chorwacji i kilku innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. PKP CARGO to perspektywiczna firma z dużym potencjałem, który chcemy systematycznie uwalniać – dodaje Maciej Libiszewski.

Z uwagi na złożony w maju 2016 r. wniosek o niewypłacalność OKD przeprowadzono testy na utratę wartości aktywów Grupy AWT oraz dokonano oceny prawdopodobieństwa wyegzekwowania należności od OKD. Na podstawie wyników tych prac Zarząd PKP CARGO zdecydował o dokonaniu po I półroczu 2016 r. odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT w kwocie 35 mln zł oraz odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 63 mln zł. Odpisy te obciążyły wynik Grupy PKP CARGO.

W I półroczu 2016 r. Grupa PKP CARGO przewiozła ponad 52,2 mln ton towarów (podobnie jak przed rokiem) oraz wykonała pracę przewozową na poziomie 13,5 mld tkm (-2% rdr). Przewozy realizowało pięć podmiotów z grupy kapitałowej: PKP CARGO, PKP CARGO SERVICE oraz trzech przewoźników wchodzących w skład należącej do PKP CARGO Grupy AWT, działających w Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Udział Grupy PKP CARGO w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych w I półroczu 2016 r. wyniósł 51,2% (-4,8 p.p. rdr) pod względem pracy przewozowej i 43,8% (-4,1 p.p. rdr) pod względem masy. Na przewozy PKP CARGO wpływ miały wymagające okoliczności rynkowe, w szczególności silnie kurczący się rynek kruszyw, efekt zastosowania formuły „projektuj i buduj” przy realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Wpłynęło to na przesunięcie terminów realizacji tych inwestycji.

Przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 2,12 mld zł (+3% rdr), przy kosztach operacyjnych na poziomie 2,32 mld zł (+23% rdr). Wynik EBIDTA w ujęciu półrocznym wyniósł 130 mln zł (-67%), a zysk netto wyniósł -195 mln zł (153 mln zł przed rokiem, uwzględniając ok. 140 mln zł tzw. zysku na okazjonalnym nabyciu AWT). Wynik półrocza 2016 r. obciążyły  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT w wysokości 35 mln zł oraz odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług AWT w kwocie 63 mln zł.

Coraz bliżej ożywienia na rynku kruszyw, blisko 60-proc. wzrost segmentu paliw płynnych,
25-proc. wzrost w przewozach kontenerów

Pierwsze sześć miesięcy 2016 r. było okresem wyzwań dla kolejowych przewoźników towarowych. Największy wpływ na ten rynek miały opóźnienia w rozpoczęciu dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, przez co znacząco zmniejszyły się przewozy kruszyw. W związku z remontem pieca hutniczego w zakładzie kluczowego klienta PKP CARGO na południu Polski i w następstwie spadkiem poziomu krajowej produkcji stali o ponad 11% w I półroczu 2016 r., zmniejszyły się przewozy w tym segmencie, oddziałując również na transporty rud i pirytów.

Jednocześnie w I półroczu 2016 r. PKP CARGO zanotowało znaczące wzrosty w przewozach w kilku perspektywicznych, niepodatnych na efekt sezonowości grupach towarowych. Bardzo dynamicznie rozwijają się przewozy intermodalne (+25% rdr w pracy przewozowej), duży wzrost PKP CARGO zanotowało w segmencie paliw płynnych (+59% rdr w ujęciu pracy przewozowej). Znacząco wzrosły także przewozy koksu (+24% rdr w ujęciu pracy przewozowej).

Paliwa stałe:węgiel kamienny i koks są największym segmentem towarowym w przewozach PKP CARGO. W I połowie 2016 r. stanowiły one łącznie, podobnie jak przed rokiem, 45% całej pracy przewozowej Grupy, która w tym segmencie wynosiła 6,1 mld tkm (-1% rdr, w tym węgiel kamienny -3% rdr i koks +24% rdr).

Kruszywa i materiały budowlane:nadal odkładane w czasie rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych odbiło się na przewozach kruszyw i materiałów budowlanych, drugim pod względem wielkości przewozów segmencie towarowym PKP CARGO. W pierwszej połowie roku segment ten odpowiadał za 13% całości pracy przewozowej Grupy PKP CARGO, o 4 p.p. mniej niż przed rokiem. Wykonana w tym okresie praca przewozowa wyniosła 1,8 mld tkm (-24% rdr). Eksperci przewidują, że rynek przewozów kruszyw i materiałów budowlanych powinien ożywić się w najbliższych miesiącach w związku z oczekiwanym rozpoczęciem dużych inwestycji infrastrukturalnych (zarówno drogowych, jak i kolejowych)

Metale i rudy:w pierwszej połowie roku przewozy w tym segmencie stanowiły 13% całej pracy przewozowej Grupy PKP CARGO, podobnie jak w analogicznym okresie 2015 r. Praca przewozowa wykonana w tej grupie towarów przekroczyła 1,7 mld tkm (-7% rdr).

Przewozy intermodalne:ten segment rozwija się najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W pierwszej połowie roku Grupa PKP CARGO wykonała w przewozach intermodalnych ponad 1,1 mld tkm, o 25% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Segment ten systematycznie rośnie – po sześciu miesiącach odpowiadał on za 9% całości pracy przewozowej Grupy, o 1,9 p.p. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. PKP CARGO liczy na dalsze wzrosty w tej grupie towarowej. 

Porozumienie z pracownikami daje gwarancję realizacji przewozów

W czerwcu 2016 r. po wieloetapowych negocjacjach Zarząd PKP CARGO porozumiał się ze stroną społeczną w kwestii postulowanej przez nią zmiany wynagrodzeń. Obie strony zgodziły się na odroczenie terminu zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy do końca 2016 r. Kolejne decyzje będą uwzględniać sytuację finansową spółki.

Podpisane porozumienie było kontynuacją dialogu ze stroną społeczną, trwającą od marca tego roku, gdy między Zarządem PKP CARGO i związkami zawodowymi zostało zawarte porozumienie w zakresie wprowadzania zmian warunków wynagradzania w formie protokołów dodatkowych do Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników.

Wschód i Południe – strategiczne kierunki rozwoju

W trakcie ostatnich kilku miesięcy Zarząd PKP CARGO zintensyfikował współpracę międzynarodową, poszukując nowych możliwości biznesowych poza granicami kraju.

W czerwcu do terminalu przeładunkowym Grupy PKP CARGO w Warszawie przybył pierwszy chiński pociąg kontenerowy pod marką „China Railway Express”. Skład ten przywitali prezydenci Polski i Chin: Andrzej Duda i Xi Jinping. Chińscy partnerzy są żywo zainteresowani dalszym rozwojem połączenia kolejowego między Państwem Środka i Europą, a PKP CARGO chce być partnerem tego projektu logistycznego. Największy polski przewoźnik podporządkowuje transportowi intermodalnemu bieżące i przyszłe inwestycje, licząc na dalszy wzrost tego perspektywicznego segmentu przewozów. Kierownictwo PKP CARGO regularnie spotyka się z chińskimi partnerami, co owocuje ciągłym poszerzaniem współpracy. Obecnie Grupa obsługuje średnio w tygodniu ok. 20 połączeń kontenerowych kursujących między Chinami a Europą.

Lepsza sytuacja z AWT, pewne źródła finansowania

Ostatnie miesiące przyniosły uspokojenie sytuacji Kopalni Ostrawsko-Karwińskich (OKD), głównego klienta spółki AWT, czeskiego przewoźnika kolejowego, którego PKP CARGO zakupiło w 2015 r. W sierpniu wierzyciele OKD podjęli przed sądem decyzję o restrukturyzacji tego przedsiębiorstwa. Sąd uznał także 73 mln zł wierzytelności OKD wobec Grupy PKP CARGO. AWT nadal realizuje przewozy dla OKD na zasadzie przedpłat.

Grupa ma zapewnione pewne źródła finansowania rozwoju. PKP CARGO ma dostęp do ponad 1,7 mld zł środków na inwestycje, z czego ponad 162 mln zł stanowi gotówka. Pozostała część to linie kredytowe gwarantowane m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz banki komercyjne.