Platforma zakupowa

Pierwszy krok ku współpracy taborowej

PKP CARGO, Agencja Rozwoju Przemysłu i Polski Tabor Szynowy podpisały dzisiaj list intencyjny o współpracy w obszarze taboru kolejowego, w tym w zakresie odtworzenia fabryki wagonów w Gniewczynie.

Strony ogłosiły, że w ramach opracowywanego modelu współpracy będą brały pod uwagę dwie główne przesłanki. Pierwsza dotyczy konsolidacji w Grupie Agencji Rozwoju Przemysłu potencjału taborowego, poprzez nabycie przez PTS od PKP CARGO S.A. składników majątku, w tym nieruchomości i ruchomości, zlokalizowanych na terenie byłej fabryki w Gniewczynie Łańcuckiej. Ewentualna transakcja będzie sfinansowana przez ARP, a jej celem ma być odtworzenie potencjału zakładu w Gniewczynie w zakresie naprawy i produkcji taboru kolejowego.

Druga przesłanka projektowanej współpracy ma odbywać się w zakresie zlecania usług utrzymania taboru posiadanego przez PKP CARGO, a także nabywania nowego taboru kolejowego. Dodatkowo w ocenie Stron Listu Intencyjnego te działania będą wpisywać się w realizację celu klimatycznego oraz wychodzić naprzeciw założeniom tzw. „Zielonego Ładu” i zwiększeniu udziału transportu kolejowego w łańcuchach dostaw.

Sygnatariusze ogłosili, że -„dostrzegając duży potencjał i możliwość uzyskania efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych działań” – ich intencją jest współpraca w projektach związanych z szeroko rozumianym towarowym transportem kolejowym. Strony deklarują również „podjęcie wszelkich działań związanych z identyfikacją możliwości i obszarów przyszłej współpracy z wykorzystaniem swoich zasobów”.

List intencyjny ma obowiązywać przez sześć miesięcy lub do dnia podpisania ewentualnej umowy, bądź też porozumienia o rozwiązaniu Listu. stanowi punkt wyjścia do dalszych prac oraz negocjacji i dlatego nie można go traktować jako prawnie wiążącej umowy.

(na zdjęciu od lewej: Radosław Pacewicz – prezes PTS, Jacek Rutkowski – członek zarządu PKP CARGO S.A. ds. handlowych, Dariusz Seliga – prezes PKP CARGO, Cezariusz Lesisz – prezes ARP, Krzysztof Michalski – wiceprezes ARP).