Platforma zakupowa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO odbędzie się 17 grudnia

Spółka PKP S.A., większościowy akcjonariusz PKP CARGO, zwołała na 17 grudnia 2013 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO, którego celem będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej PKP CARGO. Uzupełniona Rada Nadzorcza będzie mogła rozpocząć procedurę wyłaniania nowego Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z projektami uchwał na NWZ PKP CARGO, celem realizacji postanowień statutu PKP CARGO, Rada Nadzorcza Spółki zostanie uzupełniona o dwóch członków. Tym samym, po uzupełnieniu składu, organ ten będzie liczyć 11 osób. Dwaj nowi członkowie Rady będą tzw. członkami niezależnymi, niepowiązanymi ze Spółką, spełniającymi kryteria niezależności, które zostały określone w statucie PKP CARGO.

Zgodnie z zapisami statutu PKP CARGO uzupełniona Rada Nadzorcza powoła Komitet Nominacyjny, składający się z trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jednego członka niezależnego. Postępowanie kwalifikacyjne zorganizuje wybrana przez Radę Nadzorczą specjalistyczna firma doradztwa personalnego.

18 listopada 2013 r. z funkcji Prezesa Zarządu PKP CARGO zrezygnował Łukasz Boroń. Jego obowiązki do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu PKP CARGO przejął Adam Purwin, Członek Zarządu ds. finansowych.

 

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.