Platforma zakupowa

Kilkunastoprocentowy wzrost przewozów oraz wzrost udziałów rynkowych. Udziały w rynku i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w marcu 2017 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO w marcu 2017 roku uzyskała 52,29 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,60 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 16,5 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 7,7 proc. większą niż w marcu 2016 roku.

W porównaniu do wyników z marca 2016 roku, w tym samym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego, kontenerów, kamienia, ropy i przetworów naftowych, cementu, rud metali i towarów z grupy „pozostałe ładunki“. Większe przewozy węgla kamiennego to efekt pozyskania od jednego z konkurencyjnych przewoźników transportów do jednej z większych elektrowni na północy kraju oraz w eksporcie na południe Europy, intensyfikacji przewozów dla innnej z czołowych elektrowni w kraju ze względu na planowane zamknięcie jednej z ważniejszych liniii kolejowych, a także z uwagi na wysoką produkcję energii i zwiększony import węgla kamiennego ze Wschodu.

Zwiększone przewozy kontenerów są wynikiem m.in. większych transportów do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także zwiększonych przewozów zbóż w kontenerach oraz samochodów.

Za wzrost przewozów kamienia odpowiada zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na przewozy kruszyw do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych oraz realizacja przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg i obwodnic.

Większe przewozy ropy i przetworów naftowych są spowodowane zwiększonym importem drogą morską oraz importem lądowym ze Wschodu do terminali i baz paliw w związku ze wzrostem zapotrzebowania na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce. Wzrost przewozów cementu w kraju jest efektem przejęcia tych przewozów od transportu samochodowego, a ponadto zwiększenia przewozów w eksporcie na Wschód.

Zwiększone przewozy rud są wynikiem większego zapotrzebowania na rudę żelaza ze strony jednej z czołowych hut w kraju (przewozy w imporcie ze Wschodu) oraz z jednej z hut za naszą południową granicą (przewozy z portu w Świnoujściu).

Na wzrost przewozów towarów z grupy „pozostałe ładunki“ miało wpływ pozyskanie przewozów samochodów na południe Europy.

W porównaniu do lutego 2017 roku, w marcu bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. kamienia i cementu (w związku z sezonowym zwiększaniem aktywności przemysłu budowlanego), węgla kamiennego (m.in. ze względu na wzrost importu ze Wschodu spowodowany zwiększeniem zapotrzebowania na terminalach węglowych, wzrost przewozów dla jednej z większych elektrowni w kraju z uwagi na planowane zamknięcie ważnej linii kolejowej oraz przesunięcie części dostaw na południe Europy ze względu na planowany remont torów na jednej z południowych stacji granicznych), rud metali (większe zapotrzebowanie na rudę żelaza ze strony jednej z czołowych hut w kraju – przewozy w imporcie ze Wschodu – oraz jednej z hut za naszą południową granicą – przewozy z portu w Świnoujściu), ropy i przetworów naftowych (zwiększony import drogą morską oraz import lądowy ze Wschodu do terminali i baz paliw w związku ze wzrostem zapotrzebowania na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce), kontenerów (większe transporty do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód – rozwój przewozów z/do Chin – a także zwiększone przewozy zbóż w kontenerach i samochodów) oraz koksu (w związku z odzyskaniem przez jednego z producentów węgla kontraktów na eksport do kilku odbiorców na Zachodzie oraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem ze strony jednej z hut na Wschodzie).

Po pierwszym kwartale 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 44,29 proc. do 44,80 proc. (+0,51 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej wzrósł z 52,20 proc. do 52,42 proc. (+0,22 p.p.). Udział rynkowy Grupy PKP CARGO w marcu br. w porównaniu do marca 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,74 proc. do 44,60 proc. (+0,86 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zmniejszył się z 52,53 proc. do 52,29 proc. (-0,24 p.p.).

W marcu br. Grupa PKP CARGO przewiozła 9,09 mln ton towarów, o 16,5 proc. więcej niż w marcu 2016 roku. Wykonana praca przewozowa w marcu 2017 roku wyniosła 2,37 mld tkm, o 7,7 proc. więcej niż w marcu 2016 roku. Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy po pierwszym kwartale 2017 roku były o 9,8 proc. większe, a praca przewozowa o 6,7 proc. większa niż po analogicznym okresie 2016 roku.