Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO umacnia pozycję lidera w przewozach towarowych i odnotowuje dynamiczne wzrosty – wyniki Grupy PKP CARGO w pierwszym półroczu 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 2 267 mln zł i były wyższe o 6,8% w stosunku do przychodów z tego samego okresu 2016 roku. EBITDA wyniosła 333 mln zł i była lepsza aż o 72% niż w analogicznym okresie ub. roku. Wynik netto po 6 miesiącach br. wyniósł 19 mln zł i był wyższy o 135 mln zł r/r. Zarząd Spółki jest przekonany, że w kolejnych miesiącach Grupa utrzyma tendencję wzrostową. Mają temu sprzyjać realizowane w kraju duże projekty infrastrukturalne i rosnąca obecność PKP CARGO na rynkach zagranicznych, w tym na Nowym Jedwabnym Szlaku.

W pierwszym półroczu 2017 r. przewozy Grupy PKP CARGO pod względem pracy przewozowej były o 11% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego i wyniosły 15,0 mld tkm. Po pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. udział Spółki  w rynku kolejowych przewozów towarowych w ujęciu pracy przewozowej wyniósł 52,7%. Na szczególną uwagę zasługują wyniki w segmencie przewozów intermodalnych, w którym Spółka zanotowała wzrost aż o 33% pod względem pracy przewozowej (w tym w przewozach zagranicznych o 24%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wysokie wzrosty zanotowano także w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych, metali i rud metali, paliw płynnych i artykułów chemicznych. W pierwszym półroczu 2017 r. praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP CARGO w tych segmentach była odpowiednio o 32%, 19%, 17% i 12% większa niż w pierwszej połowie ub. roku

– Prezentowane dziś wyniki potwierdzają, że mamy powody do satysfakcji i optymizmu. Przyjęte w ub. roku przez nowy Zarząd zmiany w zarządzaniu i funkcjonowaniu Spółki przynoszą efekty. Dzięki ciężkiej pracy całej naszej załogi po wielu miesiącach jesteśmy znów na plusie. Wypracowaliśmy solidne wyniki, utrzymujemy koszty pod kontrolą, co potwierdza, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju. Jestem przekonany, że także w kolejnych miesiącach utrzymamy tę korzystną dla nas tendencję – mówi Maciej Libiszewski, prezes PKP CARGO.

Spółka umacnia z miesiąca na miesiąc swoją pozycję rynkową i odnotowuje największe wzrosty ze wszystkich kolejowych firm transportowych działających na polskim rynku. Podstawą sukcesu jest rozwój obszarowego modelu zarządzania, współpracy międzynarodowej i przewozów intermodalnych oraz optymalizacja logistyki przewozów i realizacja przewozów specjalistycznych.

– Dalej będziemy pracować nad umacnianiem naszej pozycji na rynku. Cieszy nas koniunktura w przemyśle i wzrost tempa inwestycji infrastrukturalnych, bo to oznacza, że jako spółka transportowa będziemy mieli co wozić. Co prawda zamknięcia torowe i objazdy, zwłaszcza na kluczowych liniach, są uciążliwe dla naszej Spółki, rozumiemy jednak ich konieczność. Doceniamy też starania PKP PLK, które są otwarte na nasze potrzeby. Jestem przekonany, że po zakończeniu programu modernizacji linii kolejowych realizowane na nich przewozy będą szybsze i bezpieczniejsze, co odczujemy zarówno my, jako przewoźnik, a także nasi kontrahenci – podkreśla prezes Libiszewski.

Przychody operacyjne Grupy PKP CARGO w II kwartale 2017 roku wyniosły 1 167 mln zł (+7,2% r/r), przy kosztach operacyjnych na poziomie 1 125 mln zł (+0,2% r/r). Wynik EBITDA wyniósł 186 mln zł (+65% r/r), nakłady inwestycyjne (CAPEX) 114 mln zł (+38% r/r), a wynik netto 21 mln zł (+70 mln zł r/r).

Po II kwartałach 2017 r. wyniki kształtowały się następująco: przychody z działalności operacyjnej 2 267 mln zł (+6,8% r/r), koszty działalności operacyjnej 2 222 mln zł (+0,1% r/r), EBITDA 333 mln zł (+72% r/r), nakłady inwestycyjne (CAPEX) 201 mln zł (-25% r/r), wynik netto 19 mln zł (+135 mln zł r/r).

Udział Grupy PKP CARGO w rynku w drugim kwartale 2017 roku w ujęciu pracy przewozowej wyniósł 53,0% (+2,8 p.p. r/r), a w pierwszej połowie br. osiągnął 52,7% (+1,6% p.p. r/r).

Przewozy realizowało pięć podmiotów z grupy kapitałowej: PKP CARGO: PKP CARGO SERVICE oraz trzech przewoźników wchodzących w skład Grupy AWT, należącej do PKP CARGO, działających w Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Wyniki w poszczególnych segmentach kształtowały się następująco:

Intermodal

Ten segment rozwija się najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W pierwszym półroczu 2017 r. odpowiadał on za blisko 10% całości pracy przewozowej Grupy. PKP CARGO liczy na dalsze wzrosty w tej grupie towarowej.

 • Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin o 88% r/r wg masy kontenerów.
 • Wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO z/do polskich portów o 12,3% r/r (przy spadku przeładunków kontenerów w portach o 2,8% r/r).
 • Rozwój przewozów na terenie Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 28% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 34% r/r.
 • Rozwój przewozów poza granicami Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 32% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 24% r/r.

Paliwa

Po sześciu miesiącach 2017 r. wyniki w tym segmencie według pracy przewozowej wyglądały następująco: węgiel kamienny 5,23 mld tkm (-3% r/r); koks i węgiel brunatny 0,69 mld tkm (-1% r/r), paliwa płynne 0,65 mld tkm (+17% r/r).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

 • Zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego o 1,5 mln ton (-4,3% r/r) oraz jego sprzedaży (-3,3% r/r), przy spadku zapasów o 3,3 mln ton (-63% r/r).
 • Wzrost przewozów na terenie Polski w ujęciu masy o 7% r/r, pomimo zmniejszenia produkcji w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym o 1,9% r/r.
 • Zmniejszenie przewozów w eksporcie z Polski o 20% r/r oraz wzrost przewozów w imporcie do Polski o 27% r/r.
 • Stabilizacja cen węgla ARA (wzrost o 9% kw/kw do 79,65 USD/t na koniec H1 2017 r.).

Rynek kruszyw

Przewozy kruszyw i materiałów budowlanych, to drugi pod względem wielkości przewozów segment towarowy Grupy PKP CARGO. Wykonana w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. praca przewozowa wyniosła 2,36 mld tkm (32% r/r). Widać wyraźne ożywienie w tym segmencie ze względu na coraz większą liczbę realizowanych projektów infrastrukturalnych.

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

 • Podniesienie ze 107 mld zł do 135 mld zł limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2025 r.), które pozwoli wybudować nowe odcinki autostrady A2, drogi S17 i S19 (Via Carpatia).
 • Wzrost produkcji budowlano-montażowej o 7,6% r/r, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 14,8% r/r; w tym wyższa produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową dróg kołowych i szynowych (o 29,7% r/r).
 • W 2017 r. zostanie oddanych do użytku ponad 300 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz obwodnice m. in: Jarocina, Nysy, Gorzowa Wlkp., Sokołowa Małopolskiego i Kościerzyny.

Metale i rudy

Praca przewozowa wykonana w tej grupie towarów przekroczyła 2,05 mld tkm (19% r/r).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

 • Zwiększenie produkcji stali: w Polsce o 16,1% r/r (5,1 mln ton), w UE o 4,1% r/r (86,1 mln ton), na świecie o 4,4% (836 mln ton).
 • Zwiększenie produkcji rudy żelaza na świecie o 2,5% (597 mln ton).
 • Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, zarówno produkcji metali (o 9,6% r/r), jak i produkcji wyrobów metalowych (o 10,0% r/r).
 • Obniżenie cen rud żelaza oraz cen stali (po intensywnych wzrostach w 2016 r.).