Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO publikuje wyniki za I-III kw. 2023 roku

 • Grupa PKP CARGO, wiodący operator kolejowych przewozów towarowych w Polsce oraz Unii Europejskiej, wypracowała w I-III kw. 2023 r. 4168 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza wzrost rok do roku o 9%. W analizowanym okresie skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o 32% rok do roku, osiągając poziom 853 mln zł. Skonsolidowany wynik EBIT wyniósł 259 mln zł wobec 98,3 mln zł rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. zysk netto grupy sięgnął 102 mln zł wobec 4,7 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej.
 • W I-III kw. 2023 r. grupa przewiozła 62 mln ton ładunków, co oznacza spadek rok do roku o 18%. Praca przewozowa osiągnęła poziom 16 921 mln tkm czyli o 16% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
 • Grupa koncentruje się na poprawie rentowności biznesu – w I-III kw. 2023 r. marża EBITDA wyniosła 20,3%, co oznacza wzrost rok do roku o 4 p.p.
 • Grupa posiada zapewnione stabilne źródła finansowania, dysponując nie tylko ponad 216,8 mln zł gotówki, lecz także otwartymi liniami kredytowymi i leasingowymi o łącznej wartości 540 mln zł.
 • W listopadzie 2023 r. grupa oficjalnie uruchomiła Terminal Multimodalny Zduńska Wola – Karsznice, strategiczną inwestycję o wartości ponad 128 mln zł. Terminal, zajmujący obszar 13 hektarów, posiada zdolność przeładunkową ocenianą na 500 tys. jednostek multimodalnych rocznie.
  • Działając wciąż w bardzo wymagających warunkach rynkowych, co ma istotny, negatywny wpływ na osiągane parametry przewozowe we wszystkich grupach towarowych, koncentrujemy się na podnoszeniu efektywności działalności biznesowej i kontroli kosztów. W efekcie rentowność EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 20%, co oznacza poprawę w ujęciu rok do roku o 3 punkty procentowe – komentuje Dariusz Seliga, prezes PKP CARGO.
  • W listopadzie uruchomiliśmy innowacyjne centrum logistyczne w Karsznicach. Terminal zapewni kompleksową obsługę połączeń kontenerowych na Nowym Jedwabnym Szlaku, łącząc go z portami bałtyckimi oraz całym regionem środkowoeuropejskim. Dzięki rozbudowanej sieci terminali logistycznych budujemy przewagę konkurencyjną i spełniamy oczekiwania naszych Partnerów i Klientów. Obecnie korzystamy z 25 terminali przeładunkowych – dodaje Seliga.

Transport w podziale na grupy produktowe

W analizowanym okresie grupa przewiozła 27 588 mln ton węgla kamiennego w porównaniu z 33 276 mln ton surowca w I-III kw. 2022 r. Praca przewozowa wyniosła 6 093 mln tkm w porównaniu z 6 745 mln tkm rok wcześniej. Parametry przewozowe są obecnie ograniczone ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie ze strony sektora energetycznego i odbiorców prywatnych, a także z powodu zgromadzenia zapasów na składowiskach w portach morskich. Ponadto, warto zauważyć opóźnienie w rozpoczęciu sezonu grzewczego ze względu na warunki atmosferyczne. Jednocześnie wg raportu Polskich Sieci Energetycznych, produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego w I-III kw. 2023 r. wyniosła 55,19 TWh i była o 13,5% niższa rok do roku.

W I-III kw. 2023 r. grupa przewiozła 15,1 mln ton kruszywa i materiałów budowlanych wobec 16,3 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła poziom 4 107 mln tkm, co oznacza 3,0% spadek rok do roku.
W ramach transportu intermodalnego grupa przewiozła 4,1 mln ton ładunków w porównaniu z 6,8 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa ukształtowała się na poziomie 1 606 mln tkm wobec 2 963 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Kolejne pozycje w strukturze przewozów zajmują metale i rudy oraz drewno i płody rolne.

Inwestycje w tabor

Koszty operacyjne w I-III kw. 2023 r. wyniosły 3862 mln zł, co stanowi wzrost o 4% rok do roku. Dwa główne składniki kosztów, które stanowią ponad połowę, to głównie wydatki związane z naprawami i remontami taboru, wynikające z przesunięć spowodowanych sytuacją związaną z COVID oraz koszty zatrudnienia.
W I-III kw. 2023 r. grupa PKP CARGO zainwestowała łącznie 1 284,6 mln zł, co oznacza wzrost o 765 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Największa część tych inwestycji w ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku została przeznaczona na zadania związane z taborem, w tym:

 • naprawy, modernizację oraz przeglądy okresowe, na kwotę 620,6 mln zł,
 • zakup lokomotyw, na kwotę 191,5 mln zł.

Łączne nakłady na tabor w I-III kw. 2023 r., wliczając leasing, wyniosły 1 082,6 mln zł, co stanowi 84,3% ogółu inwestycji grupy.