Platforma zakupowa

Dynamiczne wzrosty w przewozach – wyniki Grupy PKP CARGO w pierwszym kwartale 2017 r.

W pierwszym kwartale 2017 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 1 100 mln zł (wzrost o 6% r/r), a EBITDA 147 mln zł (wzrost o 83% r/r) przy utrzymaniu kosztów operacyjnych na takim poziomie, jak w analogicznym okresie ub. roku. Grupa sukcesywnie powiększa swój udział w rynku, pozyskuje kolejne ważne kontrakty, wzrasta też jej obecność na rynkach zagranicznych. Zarząd PKP CARGO jest przekonany, że w kolejnych miesiącach Spółce uda się utrzymać korzystną tendencję, wykorzystać koniunkturę na duże projekty infrastrukturalne, a także zintensyfikować działania w ramach obsługi Nowego Jedwabnego Szlaku.

W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa PKP CARGO przewiozła 27,4 mln ton towarów oraz wykonała pracę przewozową na poziomie 7,07 mld tkm (wzrosty po 8% r/r). Jednocześnie udział Grupy w polskim rynku wg pracy przewozowej wyniósł 52,3% (wzrost o 0,14 p.p. r/r). Na szczególną uwagę zasługują wyniki w segmencie przewozów intermodalnych, w którym Spółka zanotowała wzrost pracy przewozowej aż o 35% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. Grupa przewiozła 148 tysięcy kontenerów, co oznacza, że co drugi kontener był przewożony w tym okresie w Polsce na platformach PKP CARGO. Znacząco wzrosły przewozy kruszyw i materiałów budowlanych (+21% r/r), produktów chemicznych (+17% r/r) i paliw płynnych (+10% r/r). W pierwszym kwartale 2017 r. odnotowano także istotny wzrost pracy przewozowej  realizowanej poza granicami Polski (+23% r/r). Ponadto w efekcie coraz większej aktywności PKP CARGO na Nowym Jedwabnym Szlaku znacząco wzrosły przewozy kontenerów z i do Chin (+95% r/r wg masy kontenerów).

– Za nami bardzo dobre otwarcie roku. Wypracowaliśmy solidne wyniki, utrzymujemy koszty pod kontrolą. Odnotowaliśmy pozytywne zmiany na głównych rynkach. Cieszą nas silne wzrosty w przewozach za granicą oraz w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Systematycznie rosnący segment intermodalny utwierdza nas w przekonaniu, że dobrze obraliśmy za priorytet ten kierunek rozwoju. Jestem przekonany, że także w kolejnych miesiącach utrzymamy tę korzystną dla nas tendencję. Cały czas rozwijamy się i dostosowujemy do potrzeb naszych klientów – mówi Maciej Libiszewski, prezes PKP CARGO. Strategia Zarządu Spółki przynosi efekty, co pokazują także statystyki UTK, z których z miesiąca na miesiąc wyraźnie widać wzrost udziału Grupy PKP CARGO w rynku przewozów kolejowych.

Jestem przekonany, że nasza pozycja na rynku dalej będzie się umacniać. Pomyślnym prognostykiem jest m.in. utrzymująca się dobra  koniunktura w przemyśle, rozwój polskich portów morskich, wzrost tempa inwestycji infrastrukturalnych, a także powrót do koncepcji bezpieczeństwa energetycznego opartego na węglu kamiennym. Liczymy też na wprowadzenie regulacji UE dotyczących opłat dla transportu drogowego, co wpłynęłoby na poprawę konkurencyjności kolei. Dysponujemy ogromnym potencjałem, który będziemy chcieli jak najlepiej wykorzystać. Mamy nadzieję, że odczują to pozytywnie nasi kontrahenci i akcjonariusze – podkreśla prezes Libiszewski.

Wyniki w poszczególnych segmentach kształtowały się następująco:

Intermodal

Ten segment rozwija się najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W pierwszym kwartale 2017 r. odpowiadał on za 10% całości pracy przewozowej Grupy (+2 p.p. r/r). PKP CARGO liczy na dalsze wzrosty w tej grupie towarowej. Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

-Wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO z/do polskich portów o 13,6% r/r

-Rozwój przewozów na terenie Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 35% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 39% r/r

-Rozwój przewozów poza granicami Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 37% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 7% r/r

-Rozwój połączeń z portów morskich do terminali w Poznaniu, Warszawie, Radomsku i Łodzi

-Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku

Paliwa

Po trzech pierwszych miesiącach 2017 r. wyniki w tym segmencie według pracy przewozowej wyglądały następująco: węgiel kamienny 2,77 mld tkm (-2% r/r);  niewielkie spadki zostały jednak w pełni zrekompensowane wzrostami: koksu i węgla brunatnego 0,33 mld tkm (+21% r/r) oraz paliw płynnych 0,30 mld tkm (+10% r/r).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

-Zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego o 0,9 mln ton (-5,0% r/r), przy spadku zapasów o 4 mln ton (-66,2% r/r)

-Wzrost przewozów na terenie Polski w ujęciu masy o 7% r/r, pomimo zmniejszenia produkcji w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym o 0,45% r/r

-Zmiany restrukturyzacyjne w górnictwie

-Spadek cen ARA o 15% kw/kw (wzrost o 64% r/r do 73,35 USD/t)

-Spadek eksportu węgla do krajów UE o 8,3% r/r

-Wzrostowa tendencja w eksporcie węgla koksowego do Czech (wzrost o 64% r/r)

-Wzrost konsumpcji paliw ciekłych w Polsce o 12% r/r

Metale i rudy

Praca przewozowa wykonana w tej grupie towarów wyniosła 0,94 mld tkm (+3% r/r).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

-Zwiększenie produkcji stali: w Polsce o 9,6% r/r (2,53 mln ton), w UE o 3,8% r/r (42,51 mln ton), na świecie o 5,7% (410,55 mln ton)

-Zwiększenie produkcji rudy żelaza na świecie o 3,6% r/r (292,67 mln ton)

-Cła importowe wprowadzone przez UE na wyroby stalowe importowane
z Chin

-Stabilizacja cen stali i rud żelaza (po intensywnych wzrostach w 2016 r.)

-Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu zarówno produkcji metali (o 11,3% r/r), jak i produkcji wyrobów metalowych (o 12,5% r/r).

Rynek kruszyw

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

-Przesunięcia na 2017 r. i 2018 r. realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach unijnej perspektywy finansowej („Projektuj i buduj”)

-Wzrost produkcji budowlano-montażowej o 3,9% r/r, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej
o 2,0% r/r; w tym wyższa produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową dróg kołowych i szynowych (o 10,2% r/r)

-Zapowiedź MIB, iż w 2017 r. zostanie oddanych do użytku 390 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz obwodnice m. in: Gniezna, Jarocina, Gorzowa Wlkp., Ostrowa Wlkp., Sokołowa Małopolskiego, Inowrocławia, Wielunia, Kościerzyny.