Platforma zakupowa

Dobrze radzimy sobie na trudnym rynku – dane finansowe Grupy PKP CARGO w pierwszym półroczu 2019 roku

Grupa PKP CARGO w pierwszym półroczu 2019 roku zanotowała przychody operacyjne na poziomie 2,45 mld zł a wynik EBITDA wyniósł 450 mln zł.

Po pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 2,45 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza zmniejszenie przychodów o 2,5 proc. w stosunku do tego samego okresu 2018 roku (2,51 mld zł). Przy czym warto zauważyć, iż spadek przychodów jest trzykrotnie mniejszy od spadku przewiezionej masy towarowej. Wynik EBITDA pozostaje na wysokim poziomie – wskaźnik ten wyniósł 450 mln zł i wzrósł o 6,7 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w ub.r. (422 mln zł). Natomiast wartość wskaźnika EBITDA skorygowana o wpływ Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) wynosi 387 mln zł.

Bezpieczny poziom marży prezentuje wynik na działalności operacyjnej. Wskaźnik EBIT w pierwszej połowie 2019 roku wyniósł 102 mln zł (-23,5 proc.). Koszty operacyjne Grupy spadły o 1,5 proc., z 2,36 mld zł w 2018 roku do 2,32 mld zł w 2019. Przychody jednostkowe wzrosły o 9 proc. r/r, a koszty jednostkowe o 10 proc.

– Pierwsze półrocze 2019 roku było generalnie trudne dla naszej branży, bo spadały przewozy i w tym kontekście trzeba patrzeć na nasze wyniki finansowe. One są gorsze niż rok temu, ale 2018 rok był też wyjątkowy, mieliśmy choćby niespotykany wcześniej boom na kruszywa. Natomiast jeśli spojrzymy na wyniki naszej Grupy w szerszej, kilkuletniej perspektywie, to pierwsze półrocze 2019 roku jest lepsze niż średnia dla tego okresu – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

W pierwszym półroczu 2019 roku rynek towarowych przewozów kolejowych w Polsce odnotował niższe przewozy r/r, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej. Pomimo spadku wobec 2018 roku, przewieziony przez Grupę PKP CARGO wolumen towarów w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku jest wynikiem powyżej wieloletniej średniej (54,4 mln ton). Grupa przewiozła w tym okresie 55,2 mln ton towarów (-7,4 proc. r/r). Warto zauważyć, iż utrzymana została dynamika wzrostu kluczowego dla PKP CARGO segmentu – przewozów intermodalnych.

Jak wynika z obserwacji rynku, w kolejnych kwartałach 2019 roku towarowe przewozy kolejowe powinny wzrosnąć. Na skokowe zwiększenie popytu na przewóz kruszyw wskazują planowane na najbliższe lata cele inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowy i Autostrad oraz inwestycje Krajowego Programu Kolejowego. Wartość realizowanych w 2019 roku inwestycji, według stanu na sierpień i po uwzględnieniu faktu, że wykonawcy zeszli z kilku dużych budów, w sumie przez obie instytucje wynosi 26 mld zł, w roku 2020 ma wzrosnąć aż o 30 proc. (do 33 mld zł) i do 35 mld zł w 2021 roku. Świadczy to o tym, że mamy przed sobą długi szczyt przewozów kruszyw.

Warto również zauważyć, iż historycznie pozytywne wyniki finansowe przynosi przeprowadzany proces reorganizacji i usprawniania działalności biznesowej AWT. EBITDA AWT w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 54 mln zł, EBIT – 8 mln zł, a wynik netto – 5 mln zł. – To jest efekt działań, jakie podjęliśmy w AWT, aby poprawić funkcjonowanie tej spółki. Odwróciliśmy trend z lat poprzednich, gdy z roku na rok wyniki finansowe AWT się pogarszały, a spółka kumulowała coraz większe straty – podkreśla Czesław Warsewicz.

Wyniki w poszczególnych segmentach rynku kształtowały się następująco:
Intermodal
Grupa PKP CARGO w pierwszym półroczu 2019 roku przewiozła w tym segmencie 4,7 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 6,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku (4,4 mln ton).
Rynek kruszyw
Przez pierwsze sześć miesięcy 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 10,3 mln ton kruszyw i materiałów budowlanych (-15,3 proc. r/r).
Metale i rudy
W segmencie metale i rudy przewieziono 5,4 mln ton (-16,8 proc.).
Węgiel kamienny
W pierwszym półroczu br. Grupa PKP CARGO przewiozła 24,1 mln ton węgla kamiennego, co oznacza spadek o 4,7 proc. r/r.