Platforma zakupowa

Dalszy wzrost przewozów i stabilne udziały rynkowe Grupy PKP CARGO w październiku 2017 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO w październiku 2017 roku uzyskała 50,28 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,93 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 2,6 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 1,4 proc. większą niż w październiku 2016 roku.

W porównaniu do wyników z października 2016 roku, w analogicznym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kontenerów, rud, kamienia, towarów z grupy pozostałe ładunki, buraków cukrowych, cementu i innych artykułów chemicznych.

Większe przewozy kontenerów były wynikiem m.in. zwiększonych transportów z portów morskich i w odwrotnym kierunku, większych przewozów w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin) oraz realizacji zwiększonych przewozów samochodów w tranzycie.

Wzrost przewozów rud był możliwy dzięki m.in. realizacji zwiększonych przewozów rudy żelaza do jednej z hut na południu kraju (w imporcie morskim z jednego z portów) i do innej z hut na południu Polski (w imporcie ze Wschodu).

Zwiększone przewozy kamienia były efektem m.in. pozyskania transportów od konkurencyjnego przewoźnika, rozpoczęcia świadczenia przewozów na rzecz nowego klienta na potrzeby budowy jednej z dróg w kraju oraz zwiększonych przewozów na potrzeby budowy innych odcinków dróg.

Na wzrost przewozówtowarów z grupy „pozostałe ładunki“ miały wpływ m.in. pozyskanie przewozów samochodów z/do jednego z krajów na południu Europy oraz realizacja przewozów artykułów z betonu (np. podkłady kolejowe) oraz gliny ceramicznej ze Wschodu.

Zwiększone przewozy buraków cukrowych były m.in. wynikiem realizacji kontraktu dla czołowego producenta cukru.

Wzrost przewozów cementu był możliwy m.in. za sprawą zwiększonych przewozów dla kluczowego producenta cementu w związku ze wzrostem zapotrzebowania.

Za większe przewozy innych art. chemicznych odpowiadają zwiększone przewozy gazów w imporcie ze Wschodu.

W porównaniu do września 2017 roku, w październiku bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. rud, węgla kamiennego, intermodalne, drewna oraz towarów z grupy inne płody rolne.

Po 10 miesiącach 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,92 proc. do 44,96 proc. (+1,04 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,47 proc. do 51,86 proc. (+0,38 p.p.).

Październik br. był kolejnym miesiącem, w którym Grupa PKP CARGO uzyskała dobre wyniki przewozowe. Przewiozła 9,51 mln ton towarów, czyli o 2,6 proc. więcej niż w październiku 2016 roku. Wykonana przez Grupę w październiku 2017 roku praca przewozowa wyniosła 2,51 mld tkm, tj. o 1,4 proc. więcej niż w październiku 2016 roku.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy w trakcie 10 miesięcy 2017 roku były o 10,9 proc. większe, a praca przewozowa o 8,8 proc. większa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Udziały Grupy we wzroście rynku w okresie od stycznia do października 2017 roku wynosiły odpowiednio 57,4 proc. i 56,6 proc.

Wolumeny przewozów uzyskane przez Grupę PKP CARGO po 10 miesiącach 2017 roku są zbliżone do wolumenów z tego samego okresu 2015 roku.