Platforma zakupowa

Znaczące wzrosty wskaźników ekonomicznych i eksploatacyjnych – dobre wyniki Grupy PKP CARGO za trzy kwartały 2017 r.

Po trzech kwartałach 2017 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 3,46 mld zł, a EBITDA 531 mln zł i były odpowiednio o 7,7% oraz 54% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik netto po 9 miesiącach br. to 52 mln zł (+ 169 mln zł r/r). Grupa sukcesywnie zwiększa swój udział w rynku krajowym i obecność na rynkach zagranicznych. Zarząd spodziewa się utrzymania tego korzystnego trendu w kolejnych miesiącach.

W trzech kwartałach 2017 r. Grupa PKP CARGO wykonała pracę przewozową na poziomie 22,93 mld tkm (+10% r/r). Jednocześnie udział Grupy w rynku wg pracy przewozowej wyniósł 52,0%. Na szczególną uwagę zasługują wyniki w segmencie przewozów intermodalnych, kruszyw i materiałów budowlanych oraz paliw płynnych, w których Grupa zanotowała wzrosty odpowiednio o 34, 30 i 26% – pod względem pracy przewozowej, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Pierwsze 9 miesięcy br. to także wzrosty w segmencie przewozów metali i rud oraz produktów chemicznych.

– Za nami bardzo dobre trzy kwartały 2017 roku. Udało się nam osiągnąć zakładane cele i uzyskać solidne wyniki finansowe przy konsekwentnej dyscyplinie kosztowej. Mamy satysfakcję ze wzrostu przychodów i wysoce dodatniego wyniku netto. Cieszy dynamiczny wzrost przewozów w głównych segmentach rynku i umocnienie na nim pozycji lidera. Jestem przekonany, że także w kolejnych miesiącach utrzymamy tę korzystną dla nas tendencję – mówi Krzysztof Mamiński, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

– Cały czas dostosowujemy się do potrzeb naszych Klientów. Zwiększamy naszą obecności za granicą, w tym na Nowym Jedwabnym Szlaku. Jesteśmy dobrze przygotowani do obsługi zwiększonego zapotrzebowania związanego z rozwojem gospodarki i dużymi projektami infrastrukturalnymi. Cały czas jednym z naszych priorytetów pozostają też przewozy intermodalne, w tym przez polskie porty.

Dynamiczne wzrosty na tym perspektywicznym rynku jasno pokazują, że obraliśmy właściwy kierunek – podkreśla prezes Mamiński.

Przewozy realizowało pięć podmiotów z grupy kapitałowej: PKP CARGO S.A., PKP CARGO SERVICE Sp. oraz trzech przewoźników wchodzących w skład należącej do PKP CARGO Grupy AWT, działających w Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Wyniki w poszczególnych segmentach kształtowały się następująco:

Intermodal

Wykonana praca przewozowa w tym segmencie wyniosła 2,35 mld tkm i była o 34% większa r/r. Udział przewozów krajowych wyniósł 37%, w eksporcie 30%, w imporcie 10% i w tranzycie 23%

Na wyniki w tym segmencie miały wpływ:

 Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogąląowąz/do Chin o 88% r/r wg masy kontenerów.

 Udział przewozów drogą lądową z/do Chin stanowi 22% przewozów kontenerów z/do Chin (14% w 9m’16 )

 Wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO z/do polskich portów o 10,2% r/r. (przy wzroście przeładunków kontenerów w portach o 6,9% r/r) w wyniku ożywienia eksportu chińskiego

 Rozwój przewozów na terenie Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 26% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 33% r/r.

 Rozwój przewozów poza granicami Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 36% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 40% r/r.

 Rozwój połączeń z portów morskich do terminali w Poznaniu, Warszawie, Kątach Wrocławskich, Sławkowie, Radomsku/Łodzi Olechowie

Paliwa stałe

Wykonana praca przewozowa w przewozach węgla wyniosła 7,57 mld tkm i była o 7% mniejsza r/r. W strukturze przewozów największy udział miały przewozy krajowe – 70%, a następnie w imporcie – 20%, eksporcie – 9% i w tranzycie – 1%.

Na wyniki w tym segmencie miał wpływ:

 Zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego o 3,1 mln ton (-6,0% r/r) oraz jego sprzedaż (-9,0% r/r), przy spadku zapasów o 1,2 mln ton (-36,4% r/r)

 Wzrost przewozów na terenie Polski w ujęciu masy o 4% r/r, pomimo utrzymania produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym na poziomie ubiegłego roku (wzrost o 0,02% r/r)

 Zmniejszenie przewozów w eksporcie z Polski o 18% r/r oraz wzrost przewozów w imporcie do Polski o 39% r/r

 Wzrost cen węgla ARA (wzrost o 23% r/r do 88,06 USD/t na koniec września 2017 r.)

Rynek kruszyw

Wykonana praca przewozowa w przewozach kruszyw wyniosła 4,24 mld tkm i był o 30% większa r/r. W strukturze przewozów dominował przewozy krajowe z udziałem 92%, a następnie eksport – 7% i import -1%.

Na wyniki w tym segmencie miał wpływ:

 Podniesienie ze 107 mld zł do 135 mld zł limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2025 r.), co pozwoli wybudować nowe odcinki autostrady A2, drogi S17 i S19 (Via Carpatia)

 Wzrost produkcji budowlano-montażowej o 13,4% r/r (w Q3’17 19,9% r/r) , a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 22,2% r/r (w Q3’17 28,0% r/r); w tym wyższa produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową dróg kołowych i szynowych (o 37,3% r/r)

 W 2017 r. zostanie oddanych do użytku ponad 380 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz obwodnice m. in: Jarocina, Ostródy, Gorzowa Wlkp., Marek i Kościerzyny.

Metale i rudy

Wykonana praca przewozowa w tym segmencie wyniosła 2,99 mld tkm i był o 16% większa r/r. W strukturze przewozów dominował przewozy krajowe z udziałem 44%, w imporcie przewieziono 23% ładunków, w tranzycie 20% i w eksporcie 13%.

Na wyniki w tym segmencie miał wpływ:

 Wzrost produkcji stali: w Polsce o 18,9% r/r (7,8 mln ton), w UE o 4,1% r/r (126,4 mln ton), na świecie o 5,6% (1 267 mln ton).

 Zwiększenie produkcji rudy żelaza na świecie o 1,3% (892 mln ton).

 Wzrost cen rud żelaza, złomu oraz cen stali w wyniku zwiększonego zapotrzebowania odbiorców

 Wzrost produkcji sprzedanej przemysł, zarówno produkcji metali (o 10,9% r/r), jak i produkcji wyrobów metalowych (o 9,7% r/r)