Platforma zakupowa

Wzrost przewozów i stabilne udziały rynkowe Grupy PKP CARGO w listopadzie 2017 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO w listopadzie 2017 roku uzyskała 51,03 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,42 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 3,8 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 6,2 proc. większą niż w listopadzie 2016 roku.

W porównaniu do wyników z listopada 2016 roku, w analogicznym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. rud, kamienia, paliw, towarów z grupy pozostałe ładunki, cementu, kontenerów i buraków cukrowych.

Zwiększone przewozy rudbyły efektem m.in. realizacji większych przewozów rudy żelaza do jednej z hut na południu kraju i do jednej z hut za południową granicą (w tranzycie z jednego z portów) i do innej z hut na południu Polski (w imporcie ze Wschodu).

Wzrost przewozów kamienia był możliwy dzięki m.in. pozyskaniu transportów od konkurencyjnego przewoźnika, rozpoczęcia świadczenia przewozów na rzecz nowego klienta oraz na potrzeby budowy i przebudowy kilku dróg w kraju.

Na większe przewozy paliw miały wpływ m.in. przewozy z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę oraz w związku z przekazaniem przewozów w kilku relacjach krajowych przez jednego z producentów paliw ze względu na remont jednej z ważnych linii kolejowych.

Na wzrost przewozów towarów z grupy „pozostałe ładunki” miały wpływ m.in. realizacja przewozów wojskowych, pozyskanie przewozów samochodów z/do jednego z krajów na południu Europy oraz przewozów artykułów z betonu (np. podkłady kolejowe).

Wzrost przewozów cementu był możliwy m.in. za sprawą zwiększonych przewozów dla kluczowego producenta cementu w związku ze wzrostem zapotrzebowania.

Większe przewozy kontenerów były wynikiem m.in. zwiększonych transportów z portów morskich i w odwrotnym kierunku, większych przewozów w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin) oraz realizacji zwiększonych przewozów samochodów w tranzycie.

Zwiększone przewozy buraków cukrowych były m.in. wynikiem realizacji kontraktu dla czołowego producenta cukru.

W porównaniu do października 2017 roku, w listopadzie bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. węgla kamiennego, paliw oraz innych artykułów chemicznych.

Po 11 miesiącach 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 44,06 proc. do 44,90 proc. (+0,84 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,61 proc. do 51,74 proc. (+0,13 p.p.).

Listopad br. był kolejnym miesiącem, w którym Grupa PKP CARGO uzyskała dobre wyniki przewozowe. Przewiozła 9,47 mln ton towarów, czyli o 3,8 proc. więcej niż w listopadzie 2016 roku. Wykonana przez Grupę w listopadzie 2017 roku praca przewozowa wyniosła 2,52 mld tkm, tj. o 6,2 proc. więcej niż w listopadzie 2016 roku.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy w trakcie 11 miesięcy 2017 roku były o 10,2 proc. większe, a praca przewozowa o 8,6 proc. większa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Udziały Grupy we wzroście rynku w okresie od stycznia do listopada 2017 roku wynosiły odpowiednio 55,2 proc. i 53,4 proc.

Wolumeny przewozów uzyskane przez Grupę PKP CARGO po 11 miesiącach 2017 roku są zbliżone do wolumenów z tego samego okresu 2015 roku.