Platforma zakupowa

Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w styczniu 2017 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO w styczniu 2017 roku uzyskała 53,64 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 45,07 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 7,8 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 11,3 proc. większą niż w styczniu 2016 roku.

Na rosnącym o 6,3 proc. rynku, zwiększenie pracy przewozowej Grupy o 11,3 proc. r/r spowodowało wzrost udziału rynkowego Grupy o 2,43 pkt. proc. W tym samym okresie przewozy konkurencji mierzone pracą przewozową wzrosły jedynie o 1 proc.

W porównaniu do wyników ze stycznia 2016 roku, w styczniu bieżącego roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, kontenerów, pozostałych ładunków, innych artykułów chemicznych, ropy i węgla kamiennego. Większe przewozy kamienia to efekt przewozów m.in. na budowę kilku obwodnic w kraju oraz przewozów kamienia wapiennego w eksporcie na Wschód. Za wzrost przewozów kontenerów odpowiadają m.in. większe przewozy do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także zwiększone transporty zbóż w kontenerach oraz samochodów. Na większe przewozy pozostałych ładunków wpłynęła realizacja przewozów dla wojsk NATO, a ponadto pozyskanych przewozów samochodów z Niemiec oraz do Włoch i Francji. Zwiększone przewozy innych artykułów chemicznych to efekt większych przewozów gazów w imporcie ze Wschodu w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem odbiorców oraz korzystnymi cenami zakupu gazu. Na wzrost przewozów w grupie ropa miały wpływ zwiększone przewozy paliw w imporcie drogą morską z jednego z polskich portów do terminali/baz w kilku miejscach w kraju oraz pozyskanie kontraktu na przewozy do jednego z terminali paliw w Polsce. Za większe przewozy węgla kamiennego odpowiada przejęcie od konkurencyjnego przewoźnika przewozów dla jednego z  większych klientów w kraju oraz w eksporcie do sąsiedniego państwa, rozpoczęcie w grudniu ub. roku realizacji przewozów w eksporcie na południe na całej drodze przewozu, intensyfikacja przewozów do jednej z większych elektrowni w kraju ze względu na planowane zamknięcie ważnej linii kolejowej oraz wysoką produkcję energii elektrycznej.

W porównaniu do grudnia 2016 roku, w styczniu bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. pozostałych ładunków (realizacja przewozów w ramach przemieszczania do Polski wojsk NATO) oraz ropy (w imporcie drogą morską z jednego z polskich portów do kilku terminali/baz paliw w kraju w związku z większym zapotrzebowaniem na rynku krajowym). Mniejsze w styczniu br. w porównaniu do grudnia ub. roku były m.in. przewozy kamienia, w związku z sezonowym zmniejszaniem aktywności przemysłu budowlanego i niskimi temperaturami, węgla kamiennego, w eksporcie przez porty morskie oraz z uwagi na wprowadzone ograniczenie przewozowe do jednej ze stacji w kraju, a także problemy załadowcze (zamarznięty węgiel na zwale) w jednej z kopalń, drewna, ze względu na ograniczenie eksportu tego surowca przez jedno z państw ze Wschodu, cementu, w związku z sezonowym zmniejszaniem aktywności przemysłu budowlanego i niskimi temperaturami, oraz kontenerów, w tym kontenerów z cukrem, ze względu na sezonowe zmniejszenie produkcji cukru w kraju oraz kontenerów z katodami miedziowymi w eksporcie przez porty (po wysokich przewozach w listopadzie i grudniu ub. roku).

W styczniu 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do grudnia 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 44,60 proc. do 45,07 proc. (+0,5 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej wzrósł z 50,71 proc. do 53,64 proc. (+2,9 p.p.). Udział rynkowy Grupy PKP CARGO w styczniu br. w porównaniu do stycznia 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 45,0 proc. do 45,1 proc. (+0,05 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej z 51,21 proc. do 53,64 proc. (+2,4 p.p.).

W styczniu br. Grupa PKP CARGO przewiozła 7,62 mln ton towarów, o 7,8 proc. więcej niż w styczniu 2016 roku. Wykonana praca przewozowa w styczniu 2017 roku wyniosła 1,96 mld tkm, aż o 11,3 proc. więcej niż w styczniu 2016 roku. Przewozy Grupy PKP CARGO według masy w styczniu br. były o 13,2 proc. mniejsze, a praca przewozowa mniejsza o 11,5 proc. niż w grudniu 2016 roku (spadek przewozów konkurencji był wyższy i wyniósł w tym okresie 17,4 proc. wg masy i 22,8 proc. wg pracy).