Platforma zakupowa

Większe przychody, EBITDA i wynik netto. Silne wzrosty w intermodalu i przewozach kruszyw – rekordowe wyniki Grupy PKP CARGO za pierwszy kwartał 2018 roku.

W pierwszym kwartale 2018 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 1,22 mld zł, a EBITDA 200 mln zł i były odpowiednio o 11% oraz 36% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik netto po trzech miesiącach br. to 36 mln zł (+37 mln zł r/r).

Na szczególną uwagę zasługują wyniki w segmencie przewozów intermodalnych oraz kruszyw i materiałów budowlanych, w których Grupa zanotowała wzrosty odpowiednio o 23,4 i 104,3% pod względem pracy przewozowej, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W trzech pierwszych miesiącach br. Grupa uzyskała także wzrost w segmencie przewozów metali i rud.

– Pierwszy kwartał bieżącego roku był rekordowy dla Grupy PKP CARGO, co wynikało z konsekwentnej realizacji strategii rozwoju ukierunkowanej na potrzeby rynku i Klienta. Cieszy nas wzrost przychodów przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Dyskontujemy rozwój gospodarczy i boom w inwestycjach infrastrukturalnych wzrostem przewozów w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych oraz intermodalu. Wszystko to ma wpływ na umacnianie naszej pozycji rynkowej i wzrost wartości spółki – powiedział Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

– Grupa PKP CARGO ma solidne fundamenty rozwoju i źródła jego finansowania. Stawiamy na rozwój organiczny, optymalizację procesów, wykorzystanie efektów synergii spółek z Grupy, budujemy przewagi konkurencyjne w korytarzach Północ – Południe i Wschód – Zachód, analizujemy potencjalne możliwości przejęć na rynku krajowym i zagranicznym. Zwiększamy zasoby i dostosowujemy ofertę, aby jeszcze skuteczniej odpowiadać na zapotrzebowania Klientów i rynku – podsumował Prezes Czesław Warsewicz.

 

Wyniki w poszczególnych segmentach kształtowały się następująco:

Intermodal

Wykonana praca przewozowa w tym segmencie wyniosła 0,9 mld tkm i była o 23,4% większa r/r. Udział przewozów krajowych wyniósł 4,4%, w eksporcie 28,1%, w imporcie 40,3% i w tranzycie 27,2%.

Na wyniki w tym segmencie miały wpływ:

– Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin o 57% r/r wg masy kontenerów

– Wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO z/do polskich portów o 16,0% r/r

– Rozwój przewozów na terenie Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 10,4% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 11,0% r/r

– Rozwój przewozów poza granicami Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 56,0% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 125,7% r/r

– Rozwój połączeń z portów morskich do terminali w Poznaniu, Warszawie, Radomsku i Łodzi

Paliwa stałe

Wykonana praca przewozowa w przewozach węgla wyniosła 2,40 mld tkm i była o 13,3% mniejsza r/r. W strukturze przewozów największy udział miały przewozy krajowe – 69,1%, a następnie w imporcie – 27,1%, eksporcie – 3,0% i w tranzycie – 0,8%.

Na wyniki w tym segmencie miały wpływ:

– Zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego o 0,8 mln ton (-5,0% r/r), przy spadku zapasów o 0,4 mln ton (-21,3% r/r) oraz zwiększenie produkcji w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym o 1,0% r/r

– Spadek przewozów Grupy na terenie Polski w ujęciu masy o 1,3% r/r

– Wzrost importu węgla o 4,5 mln ton (+120,7% r/r), głównie z Rosji

-Zmiany restrukturyzacyjne w górnictwie, problemy wydobywcze w LW Bogdanka i kopalniach PGG

-Spadek eksportu węgla do krajów UE o 45,1% r/r

-Dalszy silny wzrost krajowych indeksów węglowych: PSCMI1 (+8,4% kw/kw) i PSCMI2 (+12,9% kw/kw)

Rynek kruszyw

Wykonana praca przewozowa w przewozach kruszyw wyniosła 1,56 mld tkm i była o 104,3% większa r/r. W strukturze przewozów dominowały przewozy krajowe z udziałem 90,4%, a następnie eksport – 7,9% i import – 1,7%.

Na wyniki w tym segmencie miały wpływ:

-Realizacja w 2018 r. kluczowych projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach obecnej unijnej perspektywy finansowej

-Wzrost produkcji budowlano-montażowej o 26,1% r/r, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 41,4% r/r, w tym wyższa produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową dróg kołowych i szynowych (o 62,0% r/r)

-W 2018 r. zostanie oddanych do użytku blisko 450 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7, S8, A1 oraz obwodnice m.in.: Koszalina, Kłodzka, Radomia

Metale i rudy

Wykonana praca przewozowa w tym segmencie wyniosła 0,95 mld tkm i była o 0,9% większa r/r. W strukturze przewozów dominowały przewozy krajowe z udziałem 23,6%, w imporcie przewieziono 45,8% ładunków, w tranzycie 21,7% i w eksporcie 8,9% towarów..

Na wyniki w tym segmencie miały wpływ:

– Zwiększenie produkcji stali: w Polsce o 5,8% r/r (2,65 mln ton), w UE o 0,9% r/r (43,07 mln ton), na świecie o 4,1% (426,55 mln ton)

-Zwiększenie produkcji rudy żelaza na świecie o 0,1% (292,11 mln ton)

-Wprowadzenie przez UE ceł na wyroby stalowe importowane z Chin

-Wprowadzenie przez USA ceł na importowaną stal i aluminium

– Umiarkowane wzrosty cen stali w ślad za rosnącym popytem

– Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu zarówno produkcji metali (o 5,7% r/r), jak i produkcji wyrobów metalowych (o 12,0% r/r)