Platforma zakupowa

Większe przewozy i przychody Grupy PKP CARGO na wymagającym rynku w 2015 r.

Zysk netto Grupy PKP CARGO w 2015 r. wyniósł 31 mln zł. Na wynik wpłynęły m.in. odpisy z tytułu utraty wartości aktywów spółki, w żaden sposób nie zmieniające sytuacji płynnościowej Grupy. Rok 2015 charakteryzował się prowadzonymi przez PKP CARGO działaniami ukierunkowanymi na utrzymanie pozycji niekwestionowanego lidera w kraju i wiodącego operatora logistycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W 2016 roku największy polski przewoźnik będzie kontynuował realizację tych strategicznych celów.

– Działając na bardzo wymagającym i konkurencyjnym rynku skupiliśmy się na realizacji strategicznych celów. Zwiększyliśmy przewozy i przychody. Nasze udziały rynkowe są stabilne, zwielokrotniliśmy obecność poza granicami kraju. To wszystko sprawiło, że mimo dokonanych odpisów z tytułu utraty wartości dotyczących rzeczowych aktywów trwałych – tabor kolejowy – oraz zapasów, w kwocie ponad 177 mln zł, uzyskaliśmy satysfakcjonujące wyniki finansowe i operacyjne – mówi Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.

W 2015 r. Grupa PKP CARGO przewiozła ponad 116 mln ton towarów (+5% rdr) oraz wykonała pracę przewozową na poziomie blisko 30 mld tkm (+3% rdr). Przewozy realizowało pięć podmiotów z grupy kapitałowej: PKP CARGO, PKP CARGO SERVICE oraz trzech przewoźników wchodzących w skład należącej do PKP CARGO Grupy AWT, działających w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Na uzyskane wyniki znaczący wpływ miał rozwój przewozów poza granicami Polski, które wyniosły łącznie 12 mln ton i 1,6 mld tkm. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost odpowiednio o 344% i 336%.

Udział Grupy PKP CARGO w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych wyniósł w 2015 r. 55,8% pod względem pracy przewozowej i 47,7% pod względem masy. Na przewozy PKP CARGO wpływ miały bardzo wymagające okoliczności rynkowe, w szczególności silnie kurczący się rynek kruszyw oraz kryzys branży węglowej.

Pomimo zawirowań na rynku, w 2015 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 4,55 mld zł (+7% rdr), przy kosztach operacyjnych na poziomie 4,5 mld zł (+8% rdr). Do 705 mln zł (+40% rdr) wzrósł w ujęciu rocznym wynik EBITDA, a zysk netto wyniósł 31 mln zł (-60% rdr). Wynik ten obciążyły jednorazowy odpis z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 177 mln zł. Nie ma on żadnego wpływu na sytuację płynnościową spółki.

Aktywna polityka handlowa, realna obecność na czterech rynkach UE

W minionych dwunastu miesiącach towarowi przewoźnicy kolejowi zmierzyli się z bardzo wymagającymi warunkami rynkowymi. Na przewozy kolejowe w tym okresie wpływały m.in. opóźnienia w rozpoczęciu dużych inwestycji infrastrukturalnych, skutkujące mniejszymi przewozami kruszyw, kryzys na rynku surowców oraz spowolnienie gospodarcze Chin, odzwierciedlone w spadku przewozów metali i koksu, konflikt na Ukrainie w rejonie Donbasu, widoczny w mniejszych przewozach metali, strajki w śląskich kopalniach na przełomie stycznia i lutego oraz wydarzenia kształtujące przewozy węgla: niższe wydobycie węgla spowodowane wysokim poziomem zapasów. W efekcie rynek towarowych przewozów kolejowych w Polsce zmniejszył się w ujęciu rocznym o blisko 2%.

  • Paliwa stałe:największą grupą towarową PKP CARGO są paliwa stałe (węgiel, koks). W 2015 stanowiły one łącznie blisko połowę całej pracy przewozowej Grupy PKP CARGO (46%). Praca przewozowa, jaką Grupa PKP CARGO wykonała w tym segmencie rynku w 2015 r. wyniosła 13,6 mld tkm (+12% rdr), z czego 13 mld tkm (+9% rdr) przypadło na samo PKP CARGO. W czwartym kwartale wzrost przewozów paliw stałych mierzony pracą przewozową wyniósł 19% kwartał do kwartału dla całej Grupy i 12% dla PKP CARGO.
  • Kruszywa i materiały budowlane:opóźnione inwestycje infrastrukturalne odbiły się na przewozach kruszyw i materiałów budowlanych, drugim pod względem wielkości przewozów rynku Grupy PKP CARGO (18% całości pracy przewozowej w 2015 r.). Praca przewozowa Grupy w 2015 r. w tym segmencie rynku wyniosła 5,3 mld tkm (-14% rdr), z czego 5,2 mld tkm (-15% rdr) przypadło na PKP CARGO. W samym czwartym kwartale spadek w tej części rynku wyniósł 22% dla całej grupy i 23% dla PKP CARGO. Analitycy przewidują, że rynek przewozów kruszyw i materiałów budowlanych w Polsce powinien ożywić się w najbliższych miesiącach w związku z oczekiwanym rozpoczęciem wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych.
  • Metale i rudy:Grupa PKP CARGO zanotowała w 2015 r. wyraźny wzrost w przewozach metali i rud – wykonała w tej kategorii przewozowej 2 mld tkm (+2% rdr), z czego za 1,96 mld tkm (+3% rdr) odpowiadało PKP CARGO. W czwartym kwartale praca przewozowa Grupy w kategorii metali i rud była wyższa o 14%, a samego PKP CARGO 11% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku.
  • Przewozy intermodalne:przewozy intermodalne są najdynamiczniej rozwijającą się częścią rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W ubiegłym roku Grupa PKP CARGO wykonała w tym segmencie rynku ponad 2 mld tkm (+11% rdr), z czego na samo PKP CARGO przypadło 1,93 mld tkm (+5% rdr). Przewozy intermodalne rosły szczególnie w czwartym kwartale – Grupa zwiększyła pracę przewozową w tym segmencie o 31%, a PKP CARGO o 19% w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy 2014 r. W związku z licznymi inwestycjami w przewozy kombinowane (infrastruktura, tabor) oraz rozwojem produktów, PKP CARGO liczy na dalsze wzrosty w tej grupie towarowej.

Rozbudowa sieci terminali, wzrost działalności za granicą

Dla przewoźników towarowych szansą na zwiększenie skali działalności w obiecującym segmencie intermodalnym jest połączenie kolejowe Chin z Europą, tzw. Nowy Jedwabny Szlak. Grupa PKP CARGO bierze udział w realizacji tego projektu, współtworząc blisko 20 połączeń tygodniowo wzdłuż linii Wschód-Zachód i transportując kontenery od granicy z Białorusią do Niemiec, Holandii oraz krajów Europy Południowej, a także w odwrotnym kierunku.

Wzmocnieniu pozycji PKP CARGO w segmencie intermodalnym służyły przeprowadzone w 2015 r. kluczowe inwestycje infrastrukturalne i taborowe. Już dziś Grupa PKP CARGO dysponuje rozbudowaną siatką terminali intermodalnych w Polsce i Czechach. Odpowiadając na potrzeby rynku, w 2015 r. PKP CARGO powiększyło za blisko 7 mln zł nowoczesny terminal kontenerowy w Poznaniu Franowie, codziennie przeładowujący kontenery transportowane między północą a południem kraju, oraz rozpoczęło rozbudowę strategicznego terminala intermodalnego w Paskowie pod Ostrawą. To obiekt obsługujący m.in. zagłębie samochodowe w Czechach, Słowacji i południowej Polsce. Bazując na tych aktywach, największy polski operator oferuje klientom rozwiązania logistyczne dostosowane do ich potrzeb (m.in. pociągi operatorskie, przewozy promowe, transgraniczne, obsługę w systemie „door to door”).

W 2015 r. PKP CARGO podpisało historyczną umowę na zakup za 330 mln zł 15 lokomotyw wielosystemowych do obsługi ruchu transgranicznego. To pojazdy umożliwiające przewóz towarów przez obszar kilku państw bez zmiany lokomotywy. Pierwsze sześć nowych maszyn już rozpoczęło obsługę połączenia na linii Polska-Niemcy. Kolejne będą wykorzystywane do przewozów węgla, kontenerów, samochodów i innych towarów do Holandii, Austrii, Czech, Słowacji i Węgier.

Cel: wiodący operator w Europie Środkowej i Wschodniej

W 2015 roku PKP CARGO konsekwentnie budowało fundamenty dla wzmacniania pozycji w kraju i ekspansji na rynki zagraniczne. Realną dźwignią działalności operacyjnej było przejęcie spółki AWT, jednego z największych prywatnych przewoźników kolejowych w Europie oraz podpisanie umowy na zakup aktywów kolejowych PKN Orlen. Uzupełnieniem przejęć było nawiązanie strategicznej współpracy z HŽ Cargo, narodowym przewoźnikiem Chorwacji, dające PKP CARGO dostęp do portów Adriatyku.

Plany rozwojowe i działania na rzecz ich realizacji PKP CARGO zawarło w strategii na lata 2016-2020. Główne cele postawione przez największego polskiego operatora to utrzymanie statusu niekwestionowanego lidera przewozów kolejowych w kraju, kompleksowa obsługa międzynarodowego ruchu towarowego przez Polskę oraz zdobycie pozycji wiodącego operatora intermodalnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Dążenie do ich osiągnięcia pozwoli zwiększyć skalę działalności i w większym stopniu uniezależnić Grupę PKP CARGO od podstawowych obecnie rynków – węgla i kruszyw.

– Rok 2016 jest pierwszym rokiem, w którym realizujemy nową strategię Grupy PKP CARGO. Będziemy analizować uzyskiwane efekty, w szczególności pod kątem opłacalności ponoszonych nakładów. Jeżeli sytuacja w otoczeniu zewnętrznym będzie się zmieniać w sposób wymagający reakcji z naszej strony, będziemy strategię aktualizować, zawsze mając na uwadze interes spółki i jej akcjonariuszy – podkreśla Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.

Dyscyplina kosztowa, pewne źródła finansowanie rozwoju

W 2015 r. Grupa PKP CARGO konsekwentnie utrzymywała dyscyplinę kosztową. Przeprowadzone w minionym roku programy dobrowolnych odejść przyniosą co najmniej 130 mln zł oszczędności rocznie. Dzięki zmniejszeniu poziomu zatrudnienia EBITDA wyniosła blisko 30 tys. zł na pracownika (wzrost o 50% rdr). W przeliczeniu na tonokilometr wykonanej pracy przewozowej spadły również koszty wynagrodzeń (-3% rdr), energii i paliwa (-1% rdr) oraz dostępu do infrastruktury (-4% rdr).

Grupa ma zapewnione pewne źródła finansowania rozwoju. PKP CARGO ma dostęp do ponad 1 mld zł środków na inwestycje, z czego 280 mln zł stanowi gotówka. Pozostała część to linie kredytowe gwarantowane m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i banki komercyjne.