Platforma zakupowa

Udziały w rynku i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w lipcu 2017 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO w lipcu 2017 roku uzyskała 51,95 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,76 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 11,7 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 12,3 proc. większą niż w lipcu 2016 roku.

W porównaniu do wyników z lipca 2016 roku, w analogicznym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, paliw, metali, kontenerów, rud metali i nawozów sztucznych.

Wzrost przewozów kamienia był efektem m.in. pozyskania transportów od konkurencyjnego przewoźnika, zwiększonego zapotrzebowania odbiorców na przewozy kruszyw do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych oraz realizacji przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg i obwodnic miast.

Zwiększone przewozy paliw były wynikiem m.in. zwiększonych transportów z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce.

Wzrost przewozów metali osiągnięto dzięki m.in. większym przewozom do jednej z hut na południu kraju, zwiększonemu zapotrzebowaniu kilku innych odbiorców w kraju i za granicą oraz pozyskaniu transportów od konkurencyjnego przewoźnika.

Większe przewozy kontenerów uzyskano za sprawą m.in. zwiększonych transportów z portów morskich i w odwrotnym kierunku, większych przewozów w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin) oraz realizacji zwiększonych przewozów samochodów w tranzycie.

Na wzrost przewozów rud metali miał wpływ m.in. wzrost zapotrzebowania na rudę żelaza ze strony jednej z czołowych hut w kraju oraz realizacja przewozów spieków do innej z hut w kraju.

Za większe przewozy nawozów sztucznych odpowiadał m.in. wzrost eksportu przez porty morskie w związku z odzyskaniem przewozów od konkurencyjnego przewoźnika oraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi transportowe jednego z kluczowych producentów nawozów w kraju.

W porównaniu do czerwca 2017 roku, w lipcu bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. kamienia, piasku, innych artykułów chemicznych, kontenerów i paliw.

Po pierwszych 7. miesiącach 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,60 proc. do 45,26 proc. (+1,66 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,13 proc. do 52,55 proc. (+1,42 p.p.). Udział rynkowy Grupy PKP CARGO w lipcu br. w porównaniu do lipca 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,41 proc. do 44,76 proc. (+1,36 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,57 proc. do 51,95 proc. (+0,38 p.p.).

Lipiec br. był kolejnym miesiącem, w którym Grupa PKP CARGO uzyskała dobre wyniki przewozowe. Przewiozła 9,15 mln ton towarów, czyli o 11,7 proc. więcej niż w lipcu 2016 roku. Miała przy tym wysoki, bo wynoszący 61,1 proc. udział we wzroście r/r całego rynku w ujęciu masy towarowej w lipcu 2017 roku.

Wykonana przez Grupę w lipcu 2017 roku praca przewozowa wyniosła 2,45 mld tkm, o 12,3 proc. więcej niż w lipcu 2016 roku. Udział Grupy we wzroście r/r rynku pod względem pracy przewozowej w lipcu 2017 roku wyniósł 55,3 proc.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy po pierwszych 7. miesiącach 2017 roku były o 13,5 proc. większe, a praca przewozowa o 11,2 proc. większa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Udziały Grupy we wzroście rynku w okresie od stycznia do lipca 2017 roku wynosiły odpowiednio 63,2 proc. i 69,9 proc.

Wolumeny przewozów zrealizowanych przez Grupę PKP CARGO po 7. miesiącach 2017 roku przewyższają także wolumeny z tego samego okresu 2015 roku, o 1,3 proc. w masie towarowej i 0,9 proc. w pracy przewozowej, co stanowi kolejny krok Grupy w kierunku odzyskania udziałów w rynku sprzed dwóch lat.