Platforma zakupowa

Udziały w rynku i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w czerwcu 2017 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO w czerwcu 2017 roku uzyskała 53,45 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 46,00 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 12,3 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 12,1 proc. większą niż w czerwcu 2016 roku.

W porównaniu do wyników z czerwca 2016 roku, w tym samym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, rud metali, paliw, kontenerów, metali i drewna.

Wzrost przewozów kamienia jest efektem m.in. pozyskania transportów od konkurencyjnego przewoźnika, zwiększonego zapotrzebowania odbiorców na przewozy kruszyw do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych oraz realizacji przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg i obwodnic, a także remontu odcinka jednej z linii kolejowych w kraju.

Zwiększone przewozy rud metali są wynikiem m.in. wzrostu zapotrzebowania na rudę żelaza ze strony jednej z czołowych hut w kraju, a także realizacji przewozów spieków do innej z hut w kraju.

Na wzrost przewozów paliw miały wpływ m.in. zwiększone transporty z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce.

Większe przewozy kontenerów uzyskano za sprawą m.in. zwiększonych transportów            z portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin).

Wzrost przewozów metali osiągnięto dzięki m.in. większym przewozom do jednej z hut na południu kraju oraz pozyskaniu transportów od konkurencyjnego przewożnika.

Za większe przewozy drewna odpowiada m.in. wzrost transportów do jednej z fabryk w północno-zachodniej części kraju oraz do jednej z fabryk na południu Polski.

W porównaniu do maja 2017 roku, w czerwcu bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. kamienia oraz metali.

Po pierwszym półroczu 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,63 proc. do 45,35 proc. (+1,72 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,05 proc. do 52,73 proc. (+1,68 p.p.). Udział rynkowy Grupy PKP CARGO w czerwcu br. w porównaniu do czerwca 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,57 proc. do 46,00 proc. (+2,43 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,33 proc. do 53,45 proc. (+2,13 p.p.).

Czerwiec br. był kolejnym miesiącem, w którym Grupa PKP CARGO uzyskała dobre wyniki przewozowe. Przewiozła 9,20 mln ton towarów, czyli o 12,3 proc. więcej niż w czerwcu 2016 roku. Miała przy tym wysoki, bo wynoszący 84 proc. udział we wzroście całego rynku w ujęciu masy towarowej w czerwcu 2017 roku.

Wykonana przez Grupę w czerwcu 2017 roku praca przewozowa wyniosła 2,45 mld tkm, o 12,1 proc. więcej niż w czerwcu 2016 roku. Udział Grupy we wzroście rynku pod względem pracy przewozowej w czerwcu 2017 roku wyniósł 81 proc.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy po pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku były o 13,8 proc. większe, a praca przewozowa o 11,0 proc. większa niż po analogicznym okresie 2016 roku. Udziały Grupy we wzroście rynku w okresie od stycznia do czerwca 2017 wynosiły odpowiednio 63 proc. i 75 proc.

Wolumeny przewozów uzyskane przez Grupę PKP CARGO w pierwszej połowie 2017 roku przewyższają także wolumeny z tego samego okresu 2015 roku, o 1,8 proc. w masie towarowej i 1,4 proc. w pracy przewozowej, dzięki czemu Grupa wyraźnie zbliża się do udziałów rynkowych sprzed dwóch lat.