Platforma zakupowa

Strategiczne cele PKP CARGO

Strategia określa wizję i misję Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023, ale z perspektywą do 2038 roku. To najważniejszy dokument dla Grupy, gdyż wskazuje kierunki rozwoju, a jest także elementem jej integracji.

Grupa PKP CARGO ma być najpóźniej za pięć lat liderem rynku w Europie Środkowej i Wschodniej dzięki zdobyciu pozycji nr 1 w obszarze Trójmorza, czyli w paneuropejskich korytarzach transportowych północ- południe. PKP CARGO dąży również do zdobycia dominującej pozycji na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej. W obu przypadkach dotyczyć to będzie zarówno masy przewiezionych ładunków, jak i wykonanej pracy przewozowej. Pozycja lidera, którą Grupa chce osiągnąć do 2023 roku, ma być umacniania w latach 2023-2038.

Jednocześnie ma następować proces zwiększania udziałów PKP CARGO w rynku krajowym. Obecnie Grupa kontroluje niespełna 50 proc. transportów kolejowych w Polsce w ujęciu pracy przewozowej, a w 2023 roku ten wskaźnik ma wzrosnąć do 65 proc. Stawiamy sobie ambitny cel, ale jest on do zrealizowania zapewnia Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. –Część wzrostu zapewni nam rozwój organiczny Grupy, ale ważna będzie też akwizycja. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować o pierwszych naszych decyzjach w tym obszarzewyjaśnia Warsewicz.

Akwizycja ma być również prowadzona na rynkach zagranicznych, gdyż w ten sposób szybciej i łatwiej będzie można realizować program ekspansji Grupy na rynkach euroazjatyckich.

Operator logistyczny 

PKP CARGO zrywa w Strategii z obrazem spółki jako przewoźnika kolejowego, który tylko przyjmuje i realizuje zlecenia na transport pociągami ładunków. Grupa musi rozszerzać profil działalności, aby wcielić w życie cele zapisane w strategii. Dlatego istotne będzie dążenie do uczynienia z PKP CARGO wyspecjalizowanego operatora logistycznego, który realizuje kompleksowe usługi, zwłaszcza w sektorze intermodalnym, czyli obsługuje ładunki „od drzwi do drzwi” – wyjaśnia Czesław Warsewicz.

W tym celu PKP CARGO będzie dążyć do przygotowania najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku i w obszarze Trójmorza. Prezes Warsewicz podnosi, że Grupa stara się szybko reagować na wyzwania stawiane przez globalizację i wykorzystywać nasze naturalne przewagi, atuty, jakimi są szybki rozwój gospodarczy Polski i przez to rosnąca pozycja międzynarodowa naszego kraju. I atut przez wielu ekspertów uważany za pierwszoplanowy: położenie Polski na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowych.

Procesowi ekspansji krajowej i zagranicznej będzie sprzyjać podniesienie efektywności operacyjnej przez cyfryzację i informatyzację oraz optymalizację procesów przewozowych. Grupa PKP CARGO będzie także poprawiać efektywność procesów wykorzystania taboru i jego modernizacji oraz gospodarowania majątkiem wszystkich spółek.

Równie ważna jest lepsza efektywność organizacyjna. Ma ona się poprawić dzięki optymalizacji procesów decyzyjnych oraz dostosowanie struktury Grupy PKP CARGO do realizowanych zadań i rozwojowi kultury organizacyjnej. Zarządzanie ma być oparte na celach (MBO), przyjęta zostanie ponadto polityka zarządzania projektami oraz powołana będzie centralna jednostka PMO.

Prezes Czesław Warsewicz podkreśla, że 2018 rok był nie tylko okresem podjęcia prac nad przygotowaniem strategii na kolejnych pięć lat. To już był czas, gdy zaczęto wdrażać pewne rozwiązania, które stały się priorytetami w omawianym dokumencie. Poprawa organizacji pracy, procesów przewozowych, podniesienie poziomu konkurencyjności na rynku, przyciąganie klientów ofertami coraz lepszymi dla nich również pod względem ceny – te czynniki w głównej mierze przyczyniły się do tego, że Grupa PKP CARGO może się pochwalić znakomitymi wynikami finansowymi.

Przychody po trzech kwartałach obecnego roku wyniosły 3,84 mld zł, a więc były wyższe o 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Trzeba zaznaczyć, że poziom przychodów był najwyższy od 2013 roku, czyli od momentu wejścia PKP CARGO S.A. na giełdę. To samo można powiedzieć o EBIDTA (702 mln zł). Strategia stawia przed Grupą zadanie nie tylko utrzymanie znakomitych wyników ale i ich poprawę. I tak, np. zysk netto ma wynosić od 2019 roku minimum 5 proc. przychodów, a od 2023 roku minimum 8 proc.