Platforma zakupowa

Ruszają zapisy na akcje pracownicze dla pracowników spółek Grupy PKP CARGO objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych

W piątek, 29 listopada, PKP CARGO udostępniło pracownikom memorandum informacyjne, czyli dokument, na podstawie którego będą oferowane akcje pracownicze. Zapisy na akcje ruszą 2 grudnia i będą przyjmowane w placówkach DM PKO Banku Polskiego na terenie całego kraju. Potrwają do 28 lutego 2014 roku.

Niedawny debiut PKP CARGO na warszawskiej giełdzie otworzył drogę do przekazania pracownikom PKP CARGO i jej spółek zależnych premii prywatyzacyjnej w formie akcji PKP CARGO S.A. Jest to również istotny element Paktu Gwarancji Pracowniczych podpisanego przez PKP CARGO i przedstawicieli związków zawodowych dnia 2 września 2013 r. Mam nadzieję, że nasi pracownicy licznie dołączą do grona akcjonariuszy spółki, by wspierać jej długoterminowy rozwój – mówi Adam Purwin, członek zarządu PKP CARGO, pełniący obowiązki prezesa.

Wartość premii prywatyzacyjnej w akcjach pracowniczych przypadającej na poszczególnego uprawnionego pracownika jest uzależniona od stażu pracy i średniego wynagrodzenia w odpowiedniej spółce Grupy PKP CARGO S.A. Pracownicy będą mogli składać zapisy na akcje pracownicze już od 2 grudnia 2013 roku po cenie 68 zł, czyli cenie sprzedaży akcji ustalonej w październikowej ofercie publicznej akcji PKP CARGO.

Objęcie akcji pracowniczych zostanie sfinansowane przez PKP CARGO oraz spółki zależne objęte Paktem Gwarancji Pracowniczych, które przekażą uprawnionym pracownikom jednorazowe świadczenie w kwocie równej wartości przypadającej im premii prywatyzacyjnej.

Akcje pracownicze będą objęte ograniczeniem zbywalności (tzw. lock-up) przez okres dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji PKP CARGO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), a więc do 30 października 2015 r. Niemniej będą one jednak uprawniały do otrzymania dywidendy, podobnie jak akcje nabyte przez inwestorów bezpośrednio w ofercie publicznej czy później na GPW.

Kluczowe daty harmonogramu emisji akcji dla pracowników:

30 października 2013

Pierwszy dzień notowania akcji PKP CARGO na GPW

29 listopada 2013

Publikacja memorandum informacyjnego na www.pkp-cargo.pl i www.dm.pkobp.pl oraz w poszczególnych zakładach PKP CARGO i jej spółkach zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych

2 grudnia 2013

Rozpoczęcie składania zapisów na akcje pracownicze

28 lutego 2014

Zakończenie składania zapisów na akcje pracownicze

niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy

Zapisanie akcji pracowniczych na rachunkach inwestycyjnych uprawnionych pracowników

30 października 2015

Upływ okresu ograniczenia zbywalności akcji pracowniczych

po 30 października 2015

Pierwsze notowanie akcji pracowniczych na GPW

Więcej informacji o akcjach pracowniczych oraz memorandum informacyjne są dostępne na stronie www.pkp-cargo.pl oraz www.dm.pkobp.pl.

Niniejszy materiał jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”). Oferta publiczna akcji spółki PKP Cargo S.A. („Spółka”) skierowana do uprawnionych pracowników Spółki oraz jej spółek zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych zostanie przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego, sporządzonym zgodnie z art. 39 Ustawy o ofercie („Oferta”), które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Decyzja o udziale w Ofercie powinna zostać podjęta wyłącznie na podstawie informacji zawartych w memorandum informacyjnym. Memorandum informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego materiału w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego materiału na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Austra