Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI):

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2016 r. powziął wiadomość o zawiadomieniu od Morgan Stanley (Institutional Securities Group and Global Wealth Management), dotyczącym zmniejszenia przez Morgan Stanley (Institutional Securities Group and Global Wealth Management) udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („WZ”).

Do przekroczenia przedmiotowego progu doszło w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki, dokonanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 10 marca 2016 r. („Transakcja”). Przed Transakcją Morgan Stanley (Institutional Securities Group and Global Wealth Management) posiadał 2 380 008 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiem) akcji Spółki, stanowiących 5,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 380 008 (dwóch milionów trzystu osiemdziesięciu tysięcy ośmiu) głosów na WZ, stanowiących 5,31 % ogólnej liczby głosów.

Po Transakcji, Morgan Stanley (Institutional Securities Group and Global Wealth Management) posiada 2 225 827 (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji Spółki, stanowiących 4,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 225 827 (dwóch milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu siedmiu) głosów na WZ, stanowiących 4,97 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).