Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania_korekta

Podstawa prawna(wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 16 marca 2016 r. poprzez dodanie informacji o następujących podmiotach zależnych Morgan Stanley (Institutional Securities Group and Global Wealth Management), dysponujących bezpośrednio i pośrednio prawem głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PKP CARGO („WZ”):

1) Morgan Stanley Investment Management Inc., podmiot zależny od Morgan Stanley – dysponujący bezpośrednio 2,225,807 głosów stanowiących 4,97% ogólnej liczby głosów na WZ;

2) Morgan Stanley & Co. International plc, podmiot zależny od Morgan Stanley Investments (UK) – dysponujący bezpośrednio 20 głosami stanowiącymi 0,00% ogólnej liczby głosów na WZ;

3) Morgan Stanley Investments (UK), podmiot zależny od Morgan Stanley UK Group – dysponujący pośrednio 20 głosami stanowiącymi 0,00% ogólnej liczby głosów na WZ;

4) Morgan Stanley UK Group, podmiot zależny od Morgan Stanley International Limited – dysponujący pośrednio 20 głosami stanowiącymi 0,00% ogólnej liczby głosów na WZ;

5) Morgan Stanley International Limited, podmiot zależny od Morgan Stanley International Holdings Inc. – dysponujący pośrednio 20 głosami stanowiącymi 0,00% ogólnej liczby głosów na WZ;

6) Morgan StanleyInternational Holdings Inc., podmiot zależny od Morgan Stanley – dysponujący pośrednio 20 głosami stanowiącymi 0,00% ogólnej liczby głosów na WZ;

Korekta raportu bieżącego jest następstwem uzupełnienia w dniu 17 marca 2017 r. przez Morgan Stanley (Institutional Securities Group and Global Wealth Management) treści zawiadomienia, przesłanego do Spółki w dniu 16 marca 2016 r. w oparciu o art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382), o informacje wynikające z art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

Pozostałe informacje zawarte w zawiadomieniu z dnia 16 marca 2016 r., opublikowane przez Spółkę raportem bieżącym nr 16/2016 z dnia 16 marca 2016 r. pozostają niezmienione.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).