Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o wpłynięciu  w dniu 29 czerwca  2022 roku do Spółki zawiadomienia od  Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, występującego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”), iż w wyniku zbycia akcji Spółki OFE obniżył udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).