Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI):
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 12 listopada 2015 r. od Nationale-Nederlanden PTE S.A. zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382) o zwiększeniu przez Nationale-Nederlanden OFE („Fundusz”), w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 5 listopada 2015 r., stanu posiadania akcji Spółki o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 5 620 103 akcje Spółki, stanowiących 12,55% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 5 620 103 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 12,55% ogólnej liczby głosów.

W dniu 12 listopada 2015 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 5 771 555 akcji, co stanowi 12,89% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 5 771 555 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 12,89% ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu zaznaczono, że w perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że zgodnie z poprzednim zawiadomieniem otrzymanym od Nationale-Nederlanden PTE S.A. (wtedy ING PTE S.A.), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., w dniu 27 czerwca 2014 r. Fundusz (wtedy ING OFE) posiadał 4 738 369 akcji Spółki stanowiących 10,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 738 369 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,58% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).