Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) w dniu 06 lutego 2023 roku powziął informację o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE), sporządzonego na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Towarzystwo, w dniu 1 lutego 2023 r., na podstawie art. 66 ust 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.) udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki PKP Cargo S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE przekroczył próg 5%.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).