Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 23 listopada 2017 roku od  Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce o następującej treści:

„Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, posiadający numer REGON 014889592 oraz NIP 521-31-24-415 (dalej: „Aegon OFE”),

jako organ którego działa Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028767, posiadające NIP 52129-49-094, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w kwocie 110 356 000,00 zł,

zawiadamia, że w związku z zakończeniem w dniu 17 listopada 2017r. likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: „Nordea OFE”), skutkującym przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE oraz wstąpieniem Aegon OFE we wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE, Aegon OFE na dzień 17 listopada 2017 r. posiada 2 499 979 akcji PKP Cargo S.A. (dalej: „Spółki”), co stanowi 5,58% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 2 499 979 głosów, to jest 5,58% ogólnej liczby głosów.

Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji Nordea OFE:

1) Aegon OFE posiadał 1 631 258 akcji Spółki, co stanowiło 3,64% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 1 631 258 głosów, to jest 3,64% ogólnej liczby głosów,

2) Nordea OFE posiadał 868 721 akcji Spółki, co stanowiło 1,94% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 868 721 głosów, to jest 1,94% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).