Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 16 czerwca 2017 roku od  Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zawiadomienia o następującej treści:

„Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU SA”) z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, tj.:

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,

2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,

3. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum,

4. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus,

5. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny,

(„Fundusze TFI PZU”), stosownie do art. 69 ust. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm., dalej: „Ustawa o Ofercie”) niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w dniu 13 czerwca 2017 r. zbycia 52.473 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji PKP Cargo SA („Spółka”), dokonanego w dniu 9 czerwca 2017 r. w ramach transakcji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%, tj.:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 2 247 244

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,0176%

Liczba głosów z akcji: 2 247 244

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,0176%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 2 194 771

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4, 9005%

Liczba głosów z akcji: 2 194 771

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,9005%.

Ponadto TFI PZU SA informuje, iż:

Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki;

Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie, odnoszących się do akcji Spółki;

TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).