Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 roku wpłynęło do Spółki pismo od akcjonariusza Spółki – PKP S.A. („Akcjonariusz”), złożone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Akcjonariusz informuje, iż w wyniku rejestracji w dniu 25 kwietnia 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii C, zmniejszył się jego udział w kapitale zakładowym spółki oraz udział w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z poziomu 51,71% do 50,04% Akcjonariusz posiadał przed rejestracją i po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 22.411.844 akcji Spółki. Liczba posiadanych akcji nie zmieniła się.

W piśmie zaznaczono, iż podmioty zależne Akcjonariusza nie posiadają akcji Spółki oraz że Akcjonariusz nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami).