Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 marca 2014 roku wpłynęło do Spółki pismo Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna („AMPLICO PTE”), złożone na podstawie art. 69 ust. 1 oraz 87 ust. 3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami), w którym AMPLICO PTE informuje, iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) w wyniku sprzedaży akcji Spółki w dniu 25 marca 2014 roku zmniejszył zaangażowanie poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 2 241 113 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto trzynaście) akcje, co stanowiło 5,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2 241 113 (dwóch milionów dwustu czterdziestu jeden tysięcy stu trzynastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu („WZ”), co stanowiło 5,17 % ogółu głosów na WZ.

Aktualnie na rachunku Funduszu znajduje się 2 141 113 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy sto trzynaście) akcji Spółki, co stanowi 4,94% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 2 141 113 (dwóch milionów stu czterdziestu jeden tysięcy stu trzynastu) głosów na WZ, co stanowi 4,94 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.