Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2014 roku wpłynęło do Spółki pismo Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna („AMPLICO PTE”), złożone na podstawie art. 69 ust. 1 oraz 87 ust. 3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami), w którym AMPLICO PTE informuje, iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) w wyniku zakupu akcji Spółki w dniu 19 grudnia 2013 roku zwiększył zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed nabyciem Fundusz posiadał 2 155 842 (dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje, co stanowiło 4,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2 155 842 (dwóch milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu dwóch) głosów na WZ, co stanowiło 4,97 % ogółu głosów na WZ.

Aktualnie na rachunku Funduszu znajduje się 2 195 842 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje Spółki, co stanowi 5,07% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 2 195 842 (dwóch milionów stu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu dwóch) głosów na WZ, co stanowi 5,07 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.