Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – ING Otwartego Funduszu Emerytalnego („Akcjonariusz”) zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („WZ”).

Do przekroczenia przedmiotowego progu doszło w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 5 listopada 2013 roku.

Przed nabyciem Fundusz posiadał 1 024 500 (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące pięćset) głosów na WZ, co stanowiło 2,36 % ogólnej liczby głosów.

W dniu 8 listopada 2013 na rachunku Akcjonariusza znajduje się 2 860 827 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji Spółki, co stanowi 6,60% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 2 860 827 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów na WZ, co stanowi 6,60 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539).