Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („Akcjonariusz”) zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („WZ”).

Do przekroczenia przedmiotowego progu doszło w wyniku nabycia przez Akcjonariusza 2.286.008 akcji Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2013 roku.

2.286.008 akcji Spółki nabytych przez Akcjonariusza w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki reprezentuje 5,27% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawnia go do wykonywania 2.286.008 głosów na WZ, reprezentujących 5,27% ogólnej liczby głosów na WZ. Przed wspomnianym nabyciem Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.

Jednocześnie w treści zawiadomienia zaznaczono, że żaden z podmiotów zależnych od Akcjonariusza nie posiada akcji Spółki, oraz że Akcjonariusz nie jest stroną żadnych umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)