Platforma zakupowa

Zmiany w statucie PKP CARGO S.A uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 lipca 2014 r.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133), podaje do publicznej wiadomości uchwalone w dniu 30 lipca 2014 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmiany w statucie Spółki wraz z dotychczasowym ich brzmieniem:

W § 5 ust. 1 pkt 3) Statutu zmienia się numerację podpunktu a) na podpunkt a1) Statutu oraz dodaje się nowy podpunkt a) w następującym brzmieniu:

„a) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD – 69.20.Z,”.

W dotychczasowej treści § 25 ust. 3 pkt 13) Statutu w brzmieniu:

„13) wyrażanie zgody na:

 1. nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 2. objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki,
 3. nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
 4. zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,
 5. nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych
  • o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów przewozowych;”

 

zmienia się poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„13) wyrażanie zgody na:

 1. nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 2. objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,
 3. nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
 4. zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,
 5. nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych
  • o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem

zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt. 1) Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową;”.

W § 27 Statutu dodaje się nowy ust. 8 o następującej treści:

„8. Wszelkie kwoty wskazane w Statucie stanowią kwoty brutto.”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego ww. zmiany.

Uchwała w przedmiocie zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisu do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).